033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Mina Marghich

Mina Marghich

“Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Het is van grote invloed op het welbevinden van de leerling, zowel op prestaties en gedrag.”

Mina Marghich is ruim 17 jaar werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs) en het mbo. Mina is gespecialiseerd in differentiëren, klassenmanagement en pedagogisch- en didactisch handelen. Mina heeft startende leraren in het vo en mbo begeleid en gecoacht. Ook begeleidde zij meerdere trajecten gericht op onderwijsverbetering en het professionaliseren van leraren(teams) door middel van het werken met leerteams, ook wel: ‘professionele leergemeenschappen’.

Naast onder andere de opleidingen pabo en de Master ‘Leren en Innoveren’ heeft Mina als rekenspecialist, onderzoeker en veranderkundige verschillende verbetertrajecten vormgegeven om het rekenonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Hierbij zet zij teams graag aan het leren. Ze maakt gebruik van lesobservaties, het in kaart brengen van de leerresultaten en het gezamenlijk ontwerpen en verbeteren van lessen met de methodiek ‘Lesson Study’ . Mina heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek en het vertalen van de resultaten naar het pedagogisch- en didactisch handelen van de leraar om zo tot duurzame veranderingen te komen. ‘Ik ga graag met leraren op zoek naar manieren van handelen van de leraar om het leerpotentieel van alle leerlingen te benutten.’

Wat kan Mina voor u betekenen?

Mina werkt samen met het schoolteam aan het opzetten van professionaliseringsprogramma’s die het handelen van leraren en het leren van leerlingen verbeteren. Door haar ervaring en expertise op rekengebied kan zij een goede vertaling maken van de theorie naar de praktijk. Om tot duurzame schoolverbetering te komen geeft Mina trainingen, neemt klassenbezoeken af, geeft feedback en kijkt samen met u naar het onderwijs. Door haar analytisch vermogen, het stellen van kritische vragen, een open dialoog en te kijken vanuit verschillende perspectieven brengt zij met betrokkenen goed in kaart wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Expertise
  • Didactisch handelen
  • Pedagogisch handelen
  • Teamontwikkeling
  • Rekenen/ wiskunde
  • Kwaliteitszorg

Thema’s

Rekenen/wiskunde
Didactisch handelen
Kwaliteitszorg

Contact

Mina Marghich
06 – 57 03 71 91
Mina.marghich@expertis.nl

Kim Borsen is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This