033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Rekenen en wiskunde

Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde

Wat zijn effectieve interventies om de leerlingresultaten te verbeteren? Hoe gaat u om met zwakke rekenaars? Hoe kiest u een goede rekenmethode en implementeert u deze? En welke didactische aanpak werkt nu echt? Eén ding is zeker: op de adviseurs van Expertis kunt u rekenen!

Rekeninstructie

Lange tijd was men het vergeten, maar instructie is echt het hart van een goede rekenles.

Rekenproblemen 

Rekenproblemen voorkomen, en als ze toch ontstaan: aanpakken! Expertis biedt praktische ondersteuning.

Sterke rekenaars

Een handelingswijzer om uitdagend rekenonderwijs te geven aan sterke rekenaars.

Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema rekenen en wiskunde is er een nauwe samenwerking met prof. dr. Evelyn Kroesbergen. Als professional leader voedt Evelyn de adviseurs van Expertis met de meest recente onderzoeken over rekenvaardigheid, rekenproblematieken etc. Evelyn weet als geen ander een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Evelyn is hoogleraar en vice-decaan aan de Radboud Universiteit.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

reken/wiskunde onderwijs

Symposium: Alle kinderen kunnen leren rekenen!

Woensdag 6 oktober 2021 

Onze collega Marije Huijsmans is onlangs gepromoveerd. We willen dit graag samen met u vieren, en we willen de resultaten van haar onderzoek met u delen. Daarom organiseert Expertis Onderwijsadviseurs in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Universiteit Gent en uitgeverij Pica het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen’.

Marije Huijsmans onderwijsadviseurs

Promotie Marije Huijsmans:

Standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’ bestaat niet! 

Leerlingen met een rekenstoornis blijken sterk van elkaar te verschillen. Deze onderlinge verschillen zijn nog groter dan de verschillen tussen leerlingen met en leerlingen zonder rekenstoornis. Een standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’ bestaat niet. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek waar Expertis Onderwijsadviseur Marije Huijsmans vrijdag 21 mei 2021 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op promoveerde.

rekenen en wiskunde

Rekenonderwijs op peil?

De rekenvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen jaren licht toegenomen. Aan het einde van de basisschool behaalt 82% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F. Toch zijn er ook zorgen, want slechts 33% van de leerlingen behaalt het hoger liggende streefniveau 1S. De rekenprestaties van de vaardigere leerlingen blijven achter bij dat wat van ze verwacht zou mogen worden.

stimulerend leerklimaat

Blog: sterke rekenaars uitdagen

Gouden tips om sterke rekenaars in de klas uit te dagen. In dit blog breekt onderwijsadviseur Marije Huijsmans een lans om bovengemiddeld goed presenterende kinderen niet uit het oog te verliezen. En ze biedt concrete tips om sterke rekenaars uitdaging te geven.  

 

veilige leeromgeving

Rekenonderwijs in Nederland in de lift?

Eind 2020 werden de uitkomsten van TIMSS 2019 bekend. TIMSS is een internationaal onderzoek dat eens in de vier jaar onder andere de rekenresultaten van verschillende landen in kaart brengt. Het lijkt erop dat Nederlandse leerlingen beter zijn gaan rekenen. En dat is goed nieuws, aangezien er de afgelopen jaren veel zorgelijke signalen waren over het Nederlandse rekenonderwijs. Maar laten we eens wat beter kijken naar de onderzoeksresultaten van TIMMS. Is er echt reden voor een rekenfeestje?

 

Promotie Marc van Zanten:

Rekenmethoden verschillen sterk van elkaar

Nederlandse reken-wiskundemethoden verschillen van elkaar in de gelegenheid die ze leerlingen bieden om te leren. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek waar rekendeskundige Marc van Zanten woensdag 30 september 2020 aan de Universiteit Utrecht op promoveerde.

Te weinig uitdaging rekenonderwijs

Gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen worden bij rekenonderwijs té weinig uitgedaagd. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Staat van het Onderwijs 2020. Waar het Nederlandse onderwijs vooral goed lijkt in te spelen op leerlingen die onder het gemiddelde scoren bij rekenen, wordt het gros van de leerlingen (gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen) gepasseerd. Deze leerlingen krijgen onvoldoende mee! Maar 47 % behaalt het streefniveau bij het vak rekenen. Laten we ons niet (alleen) richten op de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, maar meer aandacht en verdieping geven aan de gemiddelde en bovengemiddelde rekenaars!

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van rekenen/wiskunde onderwijs.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Harmen Veldhuis

“Bruggenbouwer tussen theorie en praktijk.”

Jitske Zwart

Gelijke kansen voor elk kind.

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Julia Vrolijk

“Werken vanuit de waarom-vraag is essentieel voor duurzame onderwijsverbetering”

Onderwijsadviseur Borsen

Kim Borsen

“Samen afstemmen over het gewenste proces en de gewenste opbrengst zijn voor mij essentieel.”

Onderwijsadviseur Linda Westerik

Linda Westerik

Samen elke dag een beetje beter

Marcel Schmeier

“Eenvoud en doen wat werkt.”

Marije Huijsmans

“Onderwijs opent deuren naar kansen voor kinderen”

Share This