074 - 85 16 516 info@expertis.nl

Kwaliteitszorg & schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Hebt u zicht op de onderwijskwaliteit van uw school? Hoe kunnen we deze kwaliteit duurzaam verbeteren en risico’s op tijd signaleren? Expertis onderwijsadviseurs werkt samen met scholen en besturen om de kwaliteitszorg verder te versterken.

Audits en visitaties

Wat is het: Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: zicht houden op de ontwikkeling van uw school, de onderwijsprofessionalisering en de kwaliteitszorg.

Datagebruik in het onderwijs

Wat is het: advies op maat voor scholen om met behulp van data de onderwijsprestaties te verbeteren of specifieke problemen aan te pakken.
Voor wie is het interessant: directie, intern begeleiders, leraren en kwaliteitszorgmedewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: in de praktijk blijkt dat beslissingen om het onderwijs te verbeteren vaak gebaseerd zijn op aannames, anekdotes en onderbuikgevoelens. Expertis helpt u om concrete verbeteringen door te voeren op basis van datagebruik en data-analyse.

Lesson Study

Wat is het: een intensieve training voor leraren, intern begeleiders en schooldirectie om Lesson Study op een effectieve manier te introduceren, op te zetten en te borgen op school.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: leraren leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen voor te bereiden, te ontwerpen en aan te passen aan behoeftes van de leerlingen.

Professionele leergemeenschappen (PLG)

Wat is het: advies op maat aan scholen over het starten van een PLG en het wat en waarom van een PLG.
Voor wie is het interessant: elke school, elk team en elke sectie die permanent wil werken aan onderwijsverbetering.
Welk type onderwijs: alle soorten onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: het leren van de leerlingen heeft de eerste prioriteit en de school werkt continue aan het verbeteren van het onderwijs.

Sturen op kwaliteit basisonderwijs

Wat is het: een vierdaagse leergang over het sturen op kwaliteit in het basisonderwijs.
Voor wie is het interessant: schoolleiders.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: de leergang leert schoolleiders om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs.
Instroomeisen: schoolleiders die hebben aangetoond te beschikken over de basiskwalificaties zoals vastgesteld in het Schoolleidersregister PO. Hebt u al één van de studiedagen gevolgd bij Expertis? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor dit onderdeel van de leergang.

Verbeteren eindopbrengsten basisonderwijs

Wat is het: advies op maat.
Voor wie is het interessant: directie, besturen en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: met advies op maat van Expertis verbetert u de kwaliteit en de eindopbrengst van de school en kunt u herstelopdrachten in gang zetten bij een onvoldoende beoordeling door de Onderwijsinspectie.

Continu verbeteren basisonderwijs

Wat is het: procesbegeleiding en advies op maat.
Voor wie is het interessant: leerlingen, leraren en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: de school wordt zo ingericht dat samen continu verbeteren vanzelfsprekend wordt volgens de methode Plan-Do-Study-Act.

Identiteitsbewijs basisonderwijs

Wat is het: een identiteitsbewijs voor uw school.
Voor wie is het interessant: directie, leraren, ouders en leerlingen
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Welk probleem los je hiermee op: het helpt de school bij de verdere ontwikkeling.

Eigenaarschap leerlingen

Wat is het: hulp voor leraren om leerlingen eigenaar te laten worden over hun eigen leerproces.
Voor wie is het interessant: leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.
Welk probleem los je hiermee op: leerlingen krijgen zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun eigen leren.

Strategie en visie: A3 compact-beleidsplan

Wat is het: werkconferenties voor scholen om samen een schoolplan op te stellen op A3-formaat.
Voor wie is het interessant: leraren en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken en de koers van de school.

Share This