033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank overzichtspagina » Kennisbank Jonge Kind

Dieper graven in de tekst

Begeleid spel als middel

Close Reading wordt in de groepen 1/2 ingezet bij het werken met (prenten)boeken en verhalen om te werken aan tekstbegrip, ofwel begrijpend luisteren. Kinderen leren afleidingen maken binnen de tekst en de achterliggende boodschap van het verhaal te begrijpen. Hoe kan begeleid spel binnen Close Reading bijdragen om te komen tot dieper tekstbegrip? >>

Goed onderwijs zonder methode

Kennis vergroten met speelbaar thema

Hoe geef je onderwijs zonder methode goed vorm in de groepen 1/2? En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen leren en zich ontwikkelen? Senior onderwijsadviseur Ruth Heuvelman ging voor het magazine HJK in gesprek met Annelies van der Horst, onderbouwcoördinator en leerkracht in groep 1/2A van basisschool de Regenboog in Kortenhoef. >>

Spreken is zilver, gesprekken zijn goud

Niet alle kinderen groeien op in een taalrijke thuisomgeving. Kinderen die thuis weinig Nederlands horen en spreken, krijgen minder kansen om hun mondelinge taalvaardigheid in deze taal te ontwikkelen. Leerkrachten kunnen op school het verschil maken door rijke gesprekken met leerlingen te voeren. Een artikel uit HJK door Rosa Teepe en Marjan van der Maas. >>

Observeren van ontwikkelingsvoortgang: volgen zonder toetsen

Nu de kleutertoetsen zijn vervallen, ligt de nadruk op observatievolgsystemen. Veel leerkrachten vragen zich af hoe ze de ontwikkelingsvoortgang kunnen monitoren. Cruciale leerdoelen per domein en het gebruik van ontwikkelings- of leerlijnen zijn twee bruikbare handvatten. Ook onbevooroordeeld observeren en gebruikmaken van informele momenten zijn belangrijk. Onderwijsadviseurs Ruth Heuvelman, Tinka Hofmeijer en Cathy van Tuijl schreven er een artikel over in HJK 8, 2023. >>

Doelen: houvast of puzzel?

Het werken met doelen in de onderbouw kan in de praktijk vragen oproepen. Aanbodsdoelen of beheersingsdoelen? Bieden we voldoende aan en welke vrijheid heb ik zelf? Om verantwoord met doelen te werken, is het belangrijk dat het onderbouwteam eenzelfde taal spreekt.

Annemarieke Kool, onze senior adviseur taal en lezen, schreef er samen met Monique Jeurissen, Manon Hulsbeek en Kobi Wanningen een interessant artikel over. >>

Van toets naar observatiesysteem

Ontwikkeling jonge kind volgen

Met het vervallen van kleutertoetsen per augustus 2022 komen observatievolgsystemen nadrukkelijk in beeld. Wat is het doel en het belang van het volgen van die ontwikkeling? Hoe gaat de overgang van toetsen naar observatiesystemen? En welke eisen stelt het volgen aan leerkrachten?

Tinka Hofmeijer, specialist Jonge Kind, schreef er samen met Cathy van Tuijl, universitair docent en lector Gedrag- en Leerproblemen, een interessant artikel over. >>

Samen doelgericht spelend leren

Spelend leren, een kernbegrip in het kleuteronderwijs, kent verschillende benaderingen, variërend van kindvolgende benaderingen via ontwikkelingsgerichte benaderingen tot directe instructiebenaderingen. Welke vorm van spelend leren is het meest effectief? Tinka Hofmeijer, specialist Jonge Kind, schreef er samen met collega’s een interessant artikel over>>

Volgen zonder kleutertoetsen

Sinds 2013 zijn de kleutertoetsen niet meer verplicht en is dit onderdeel geschrapt uit het
inspectiekader. Per 1 augustus 2022 worden die toetsen zelfs helemaal afgeschaft. Van scholen wordt nog wel verwacht dat zij de ontwikkeling van de kleuters systematisch blijven volgen, zodat zij hun onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk op aan kunnen laten sluiten. Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen systematisch gezien en gevolgd worden? Een artikel door Ruth Heuvelman, onderwijsadviseur bij Expertis. >>

De PLG in het kindcentrum

Een professionele leergemeenschap (PLG) in het kindcentrum biedt kansen aan leraren en pedagogisch medewerkers om een kwaliteitsslag in de doorgaande lijn van peuters naar kleuters te maken. In dit artikel bespreekt Marjan van der Maas, senior onderwijsadviseur bij Expertis en jonge kindspecialist samen met oud-collega Margreet Louw haar (praktijk)ervaringen met het werken met een PLG in een kindcentrum. >>

Blog

Zo zorg je voor meer gelijke kansen in het onderwijs 

In ons parlement klinkt regelmatig de wens dat alle kinderen in dit land dezelfde gelijke kansen krijgen. In dit artikel geeft onderwijsexpert Ruth Heuvelman tips hoe je deze wens werkelijkheid kunt laten worden. >>

Rekeninstructie in de kleutergroep

2019 – Jonge kinderen leren veel van een volwassene die voordoet en uitlegt. Hun spel wordt krachtiger door de instructie in de kring. De instructiekring is brandstof voor het spel. Een artikel van rekenexpert Marcel Schmeier en jonge-kind-specialist Tinka Hofmeijer. >>

Belang van spelontwikkeling

Zet spel op de kaart

2018 – Leraren in kleutergroepen en pedagogisch medewerkers hebben dagelijks te maken met spel van kinderen. Binnen dit spel doen zich veel kansen voor die door de pedagogisch medewerker of leraar benut kunnen worden om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Daarvoor is het dan wel zaak dat de professional meer weet over spel. Anneke Elenbaas van Ommen en Expertis onderwijsadviseur Tinka Hofmeijer bespreken in dit artikel vragen als: Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? En op welke wijze kun je het belang van spel en spelontwikkeling binnen je team of in je eigen groep beter op de kaart zetten? >>

Rekensterke kleuters uitdagen

2018 – Uit onderzoek blijkt dat 15 – 20 procent van de sterke leerlingen onvoldoende wordt uitgedaagd. In dit artikel gaan twee rekenexperts van Expertis onderwijsadviseurs in op de vraag hoe je rekensterke kleuters herkent en hoe je rekenactiviteiten voor hen kunt verdiepen. Ook beschrijven zij criteria voor goede opdrachten voor rekensterke kleuters. Goed opdrachten en goed verrijkingsmateriaal zorgen voor een flink portie leerfrustratie. Sommige sterke kleuters zijn dit frustratiegevoel niet gewend. Het is zaak dat de leraar dit herkend en ook deze leerlingen de juiste begeleiding biedt. >>

Begeleid spel en instructie in de bouwhoek

2018 – Jonge kinderen verkennen de omgeving met hun lijf en zintuigen; ze proberen uit, herhalen en variëren. Door ouders, pedagogisch medewerkers of leerkrachten te imiteren of door instructie die ze van hen krijgen, nemen ze vaardigheden over en integreren en vermengen deze in het eigen speelse handelingsrepertoire. Dit artikel van Eveline Bogers gaat in op vragen als: Hoe zorgt u ervoor dat jonge kinderen op een hoger niveau kunnen komen binnen hun leerontwikkeling? >>

Spel op de kaart

2017 – De kwaliteitskaart ‘Spel op de kaart!’ geeft in één oogopslag weer waar het om draait bij spel en spelen. De kwaliteitskaart is goed te gebruiken om gesprekken over spel op gang te brengen, visie op spel te ontwikkelen of om de kwaliteit van spel te bepalen. >>

Een goede taalontwikkeling voor het jonge kind

2017 – Kinderen krijgen vanaf hun geboorte te maken met taal. Het ene kind komt echter veel minder in aanraking met taal dan het andere kind. Wat voor invloed heeft dit op de taalontwikkeling van een kind en hoe kunnen ouders bijdragen aan een goede taalontwikkeling van hun jonge kinderen? In dit artikel geeft Marita Eskes, leesexpert, antwoord op deze vragen. Tevens geeft zij tips voor ouders om jonge kinderen te stimuleren en begeleiden bij het verwerven van taal. >>

Passend onderwijs voor rekensterke kleuters

2016 – In Nederland zorgen we goed voor zwakke rekenaars. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel bij lezen als bij de exacte vakken, het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke kleuters hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt. In deze handelingswijzer geven Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn, beiden werkzaam als senior onderwijsadviseur bij Expertis, concrete handreikingen om het onderwijs voor rekensterke kleuters te versterken. >>

Een goede rekenstart

2015 – Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met rekenen, hoe doet u dat? In dit zeer toegankelijke en overzichtelijke artikel geeft rekenexpert Marcel Schmeier antwoord op deze vraag. >>

Share This