Sterke leerlingen

Sterke leerlingen

Excellentie: Passend onderwijs in de klas voor sterke leerlingen

Wat hebben onze leerlingen nodig om op een hoog niveau te presteren?
Welke handvatten hebben leerkrachten daarvoor nodig?
Hoe zorgen we ervoor dat deze leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren?

Aandacht voor sterke leerlingen is geen voorrecht, maar een recht

De onderwijsinspectie schrijft in het Onderwijsverslag Staat van het onderwijs (2015):

Nederlandse leerlingen zijn hoog opgeleid en presteren goed, vergeleken met leerlingen in andere landen. De prestaties zijn de laatste jaren stabiel. Vergeleken met andere landen presteren relatief weinig leerlingen op een laag niveau, maar ook weinig leerlingen op een hoog niveau.

PIRLS (2012) toont aan dat Nederland in vergelijking met andere hoog geïndustrialiseerde landen slechts 4% sterke lezers heeft, en dat de groep best presterende leerlingen in Nederland daarmee achterblijft bij de internationale top. Doolaard et.al. (2013) hanteren als maat voor hoogbegaafde leerlingen: 2 tot 5% van de leerlingen. Daarnaast heeft volgens Doolaard et.al. (2013) 5 à 10% van de leerlingen op één of meer vakken extra werk nodig. Kortom: bij sterke leerlingen gaat het gemiddeld om ongeveer 15 tot 20% van de leerlingen.

Leerkrachtvaardigheden

Het zou in elke basisschool vanzelfsprekend moeten zijn dat de onderwijsbehoeften van de sterke leerling structurele aandacht krijgen binnen de reguliere lessen. Deze leerlingen hebben vaak niet voldoende aan de verrijkingsopdrachten in de methoden. Leerkrachten en teams zijn geneigd om snel te grijpen naar extra materialen zonder zich af te vragen wat het doel van extra activiteiten voor deze leerlingen zou moeten zijn. Er worden steeds meer plusklassen ingericht maar leerkrachten vinden het lastig hoe ze met deze leerlingen moeten omgaan tijdens de reguliere lessen in de klas.

Zinvolle activiteiten voor sterke leerlingen hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle kinderen uitdagender zal worden.

Duurzame schoolontwikkeling

Sterke leerlingen zijn de verantwoordelijkheid van het hele team, zoals ook risicoleerlingen de verantwoordelijkheid van het hele team zijn. Daarom is het van belang dat interventies zowel op school- als op groepsniveau georganiseerd worden, waarbij het vooral gaat om verdiepende differentiatie en sociale interacties voor sterke leerlingen. Het is een belangrijke taak voor de schoolleiding om voortdurend bezig te zijn met het verbeteren van het onderwijs aan sterke leerlingen, onder meer door de leraren aan te moedigen en te ondersteunen, en actief te participeren in het veranderingsproces. Visie, draagvlak, deskundigheid en facilitering in de school vormen de basis voor duurzame schoolontwikkeling.

Begeleiding

Wilt u de nieuwste inzichten horen over passend onderwijs aan sterke leerlingen, over differentiëren in de reguliere lessen, over het opzetten van schoolbreed beleid en over het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen? Wilt u hier meteen praktisch mee aan de slag? Wij kunnen dit in overleg op maat invullen voor uw school of uw bestuur.

Download

Download hier de flyer ‘Passend onderwijs voor sterke leerlingen‘.

Download hier de kwaliteitskaart ‘Op weg naar meer excellente lezers‘.

Download hier de publicatie ‘Op weg naar meer excellente lezers‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ina Cijvat of Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie