033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Opleiding EDI-coach

Home » Thema’s » Themapagina didactisch handelen » Opleiding EDI-coach

Opleiding EDI-coach (in company)

Is op jouw school het lesmodel Expliciete Directe Instructie (EDI) ingevoerd? Willen jullie EDI een duurzame plek in het onderwijs geven? De EDI-coach speelt hierin een cruciale rol. Deze begeleidt collega’s bij het toepassen van het lesmodel én draagt zorg voor een stevige verankering van EDI in de school. Expertis Onderwijsadviseurs leidt leraren, intern begeleiders, taal-/rekencoördinatoren, teamleiders en schoolopleiders in zes bijeenkomsten op tot EDI-coach.

Expliciete Directe Instructie is een wetenschappelijk onderbouwd, effectief lesmodel dat leidt tot hoge leerresultaten. Leerlingen leren niet alleen beter en meer, maar doen door de stapsgewijze aanpak ook veel succeservaringen op die bijdragen aan hun zelfvertrouwen. Al veel scholen in Nederland werken succesvol met deze aanpak.

De EDI-coach

Tijdens de Opleiding EDI-coach ontwikkelen deelnemers zich in zes bijeenkomsten tot EDI-coach. De EDI-coach werkt op een school waar EDI al is geïmplementeerd. De coach begeleidt leraren bij het goed (en nog beter) toepassen van EDI en draagt zo bij aan de verduurzaming en borging van EDI in de hele school. De EDI-coach vervult voor collega’s een voorbeeldrol als het gaat om EDI en voert onder andere de volgende taken uit:

 • instructielessen van collega’s observeren en hun feedback geven;
 • de kwaliteit van het onderwijsleerproces op school analyseren en schoolbreed in kaart brengen wat sterktes en zwaktes zijn in het didactisch handelen van de leraren;
 • individuele leraren helpen bij het toepassen van EDI in de lessen;
 • startende leraren coachen bij het toepassen van EDI in de lessen;
 • als vraagbaak fungeren voor collega’s en schoolleiding als het gaat om EDI;
 • professionaliseringsinterventies inzetten om het didactisch handelen van leraren op een hoger niveau te brengen;
 • eventuele weerstand tegen verandering begrijpen en het gesprek daarover voeren.

Voor wie?

De opleiding tot EDI-coach is bedoeld voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij de begeleiding van leraren en/of de implementatie van EDI in de school. Denk aan: intern begeleiders, taalcoördinatoren, rekencoördinatoren, begeleiders van (startende) leraren, schoolopleiders, teamleiders, expertleraren en leraren met de ambitie om een coördinerende rol te vervullen ten aanzien van EDI.

Voorwaarde voor deelname is een stevige EDI-kennisbasis. Dit betekent in elk geval dat deelnemers het boek Expliciete Directe Instructie 2.0 hebben bestudeerd en dat ze eerder al een leergang en/of (team)scholing rondom EDI hebben gevolgd. Ook hebben ze ruime ervaring met het toepassen van EDI in de eigen onderwijspraktijk. Deelnemers werken op een school waar EDI als didactisch model is geïmplementeerd.

Inhoud

Tijdens de opleiding worden deelnemers ondergedompeld in de achtergronden van EDI en de wetenschappelijke principes die daarbij horen (zoals die van de cognitieve leerpsychologie). Ook leren ze wat er nodig is voor effectieve professionele ontwikkeling. Hierdoor zijn ze in staat om te reflecteren op het didactisch handelen van zichzelf en van anderen, met de EDI-fasen en -technieken als uitgangspunt. Na het volgen van deze opleiding kunnen deelnemers op een professionele wijze het gesprek over EDI voeren. Daarnaast krijgen ze tools om schoolteams te begeleiden en te coachen bij het toepassen van EDI in de lessen. Hierbij is specifieke aandacht voor verschillen in het team.

Algemene doelen

De algemene doelen van de opleiding tot EDI-coach zijn:

 • Je hebt kennis van het EDI-model, inclusief de achterliggende wetenschappelijke principes.
 • Je bent in staat om de EDI-kijkwijzer te herontwerpen, passend bij de context van jouw school.
 • Je bent in staat lessen te observeren aan de hand van een EDI-kijkwijzer.
 • Je kunt data van lesobservaties verzamelen, interpreteren en overzichtelijk weergeven.
 • Je kunt op basis van een schoolbrede analyse vervolgstappen voor verdere professionalisering ontwerpen.
 • Je kent de belangrijkste feedback- en coachingstechnieken en je bent in staat deze in te zetten om het didactisch handelen van collega’s te versterken.
 • Je kunt interventiemethodes inzetten om collega’s verder te helpen bij het geven van een EDI-les.
 • Je kunt een inwerkprogramma samenstellen voor nieuwe en startende leraren.
 • Je doorgrondt eventuele weerstand bij collega’s en je kunt op een open en veilige manier het gesprek met hen hierover aangaan.

Bijeenkomst 1

De theoretische basis van EDI
 • kennismaking en inventarisatie leervragen;
 • de cognitieve leerpsychologie;
 • de wetenschap over modellen voor directe instructie;
 • de lesdoelen/lesstof waarbij EDI passend is;
 • de rol van de EDI-coach;
 • coachingsvaardigheden.

Bijeenkomst 2

Coaching van leraren (observeren)
 • de achtergronden van de EDI-lesfasen en -technieken;
 • het maken of herontwerpen van een kijkwijzer;
 • teambrede analyse van de kwaliteit van het onderwijsleerproces;
 • EDI en kleuters;
 • het inwerken van startende en nieuwe leraren;
 • het gezamenlijk bekijken van video-opnames van lessen.

Bijeenkomst 3

Coaching van leraren (feedback)
 • de coachingsvaardigheden en -technieken van de EDI-coach;
 • feedback geven;
 • oefenen met en voorbereiden van het geven van feedback op basis van meegebrachte filmfragmenten.

Bijeenkomst 4

Coaching van leraren (weerstand en veranderbereidheid)
 • het begrijpen en doorgronden van weerstand;
 • komen tot veranderbereidheid;
 • kernkwadranten;
 • de rol van de EDI-coach.

Bijeenkomst 5

Interventiemethodes
 • kennismaken met verschillende effectieve professionaliseringsactiviteiten: Lesson Study, co-teaching en video-interactiebegeleiding;
 • de rol van de EDI-coach.

Bijeenkomst 6

Afronding en certificering
 • presentaties van de schoolontwikkeling en jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • uitreiking certificaten.

Studielast

De opleiding tot EDI-coach bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur (in totaal 18 uur). Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je literatuur en/of doe je opdrachten in de praktijk. Deze voorbereiding kost je ongeveer 22 uur in totaal. De totale studielast bedraagt dus 40 uur.

Op locatie

Expertis verzorgt deze opleiding in company; op je eigen school of binnen je bestuur. In schooljaar 2024-2025 is deze opleiding ook op vaste data, op diverse locaties in heel Nederland te volgen.

Lees meer over locaties, tijden en andere praktische informatie.

Praktische informatie over deze opleiding
 • Wat is het: een opleiding tot EDI-coach van zes bijeenkomsten.
 • Voor wie is het interessant: intern begeleiders, taalcoördinatoren, rekencoördinatoren, begeleiders van (startende) leraren, schoolopleiders, teamleiders, expertleraren en leraren met de ambitie om een coördinerende rol te vervullen ten aanzien van EDI.
 • Welke type onderwijs: primair en voortgezet onderwijs.
 • Wat levert het op: verdiepende informatie over EDI en de vaardigheden om collega’s te coachen en EDI te verduurzamen in het onderwijs.

Meer informatie

Expertis verzorgt deze opleiding in company; op je eigen school of binnen je bestuur. Graag praten we met je door over de mogelijkheden. Neem contact met op met Sherrill Woldberg:
06 – 21 99 34 37
sherrill.woldberg@expertis.nl

N.B: In het schooljaar 2024-2025 biedt Expertis deze opleiding ook op vaste data, op diverse locaties in heel Nederland, aan. Lees meer en meld je aan.

Sherrill Woldberg is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This