033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank overzichtspagina » Kennisbank Didactisch handelen

Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas

2020 – Goed onderwijs houdt onder meer in dat de onderwijsbehoeften van leerlingen goed in kaart worden gebracht en dat op basis daarvan goed gedifferentieerd wordt. En daarbij gaat het dan niet alleen om aanpassingen van het onderwijs naar leerlingen die uitvallen aan de onderkant, maar ook om aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen die cognitief sterk zijn. Het is ook voor deze laatste groep leerlingen van belang dat zij onderdeel zijn van de dagelijkse differentiatie van een leraar in de klas. Echter, onderzoek laat zien dat leraren vaak nog onvoldoende handvatten hebben om goede begeleiding te kunnen bieden aan cognitief sterke leerlingen. Leraren willen zich wel inzetten voor deze leerlingen, maar weten vaak simpelweg niet hoe. De auteurs van dit artikel, Sherrill Woldberg en Elleke Snippe, pleiten ervoor om leraren te ondersteunen en begeleiden bij het onderwijs aan cognitief sterke leerlingen. In dit verband benadrukken zij dat de begeleiding van leraren om beter in te spelen op sterke leerlingen, ook een wezenlijk onderdeel van het schoolbeleid moet zijn. >>

Effectief onderwijs

2018 – Uit onderzoek blijkt dat het stellen van uitdagende doelen een positief effect heeft op de leerlingresultaten. Ook het delen van doelen met de leerlingen helpt om de leerprestaties te verbeteren. In dit artikel bespreekt Marita Eskes, senior onderwijsadviseur bij Expertis, hoe doelgericht onderwijs het leren van leerlingen beïnvloedt en welke mogelijkheden de leraar heeft om nog meer bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen. >>

Het succes van EDI verklaard

2016 – Een onderwijsklassieker, zo kan het boek ‘Expliciete Directe Instructie – tips en technieken voor een goede les’ wel genoemd worden. Meer dan 40.000 exemplaren van dit boek hebben hun weg naar het onderwijs weten te vinden. Dat roept de vraag op wat maakt dat dit boek, dat vertaald en bewerkt is door Expertis onderwijsadviseur Marcel Schmeier, zo’n succes is. Adviseurs Ina Cijvat en Tony van Dalen, bespreken het EDI-lesmodel en gaan in op de belangrijkste kenmerken van een EDI-les, zoals die beschreven worden in het boek. Inmiddels is begin 2020 een tweede en bewerkte versie van het boek verschenen: EDI 2.0. >>

Expertis evaluatiekaart

2016 – De lesafsluiting is de meest vergeten lesfase. Met de Expertis Evaluatiekaart krijgt u suggesties aangereikt om de lesafsluiting effectief en inspirerend invulling te geven. Gebruik de evaluatiekaart bij het afronden van de les. Blik kort terug op het leerdoel van de les en bespreek ook het proces en de werkhouding. Een les brengt meer op als u goed afsluit! >>

 

Haal het beste uit de leerkracht

2013 – Uit onderzoek blijkt dat scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie soms heel verschillende resultaten met hun leerlingen halen. Deze verschillen worden vooral verklaard door de leraren die op deze scholen werken. De Onderwijsinspectie (2012) constateert dat op zwakke en zeer zwakke basisscholen meer leraren werken die de basisvaardigheden van het lesgeven onvoldoende beheersen. Marcel Schmeier, werkzaam als onderwijsspecialist bij Expertis onderwijsadviseurs, beschrijft in dit artikel wat goede leraren kenmerkt. Zoals het de fundamentele verantwoordelijkheid van leerkrachten is dat alle leerlingen de basisvaardigheden beheersen, is het de fundamentele verantwoordelijkheid van de schoolleider dat alle leerkrachten de basisvaardigheden van goed leraarschap beheersen, zo stelt Schmeier. Onderwijskundig leiderschap onderkent verschillen tussen leerkrachten, maar tegelijk zorgen goede schoolleiders ervoor dat alle teamleden tenminste het basisniveau van het leraarschap behalen. >>

Share This