Technisch lezen in het basisonderwijs

Technisch lezen in het basisonderwijs

Technisch lezen is één van de belangrijkste vaardigheden voor later schoolsucces. Wanneer leerlingen veel lezen vergroten ze hun woordenschat en kennis van de wereld. Iedereen kan een goede technisch lezer worden, mits het aanbod op orde is, er effectieve instructie wordt gegeven en er voldoende wordt geoefend. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om vlot te leren lezen. Door de leesvaardigheid van leerlingen goed te monitoren en een sterk aanbod neer te zetten voor álle leerlingen, kunnen leesproblemen veelal voorkomen worden en kunnen achterstanden worden beperkt.
Expertis Onderwijsadviseurs werkt samen met scholen ter ondersteuning bij het realiseren van effectief technisch leesonderwijs. Dr. Kees Vernooy is onze professional leader. Samen met hem vertalen wij nieuwe inzichten naar de praktijk.

Effectief onderwijs

Binnen Expertis werken we volgens de zeven pijlers van effectief onderwijs. Elke pijler vertalen we naar het leesonderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan het aanbod: het komen tot een doorgaande leerlijn voor het taal/leesonderwijs op school. De leerkracht staat centraal en is de spil om tot verandering te komen, met goede ondersteuning vanuit een onderwijskundig schoolleider.

 

 

 

 

 

 

 

Traject op maat

We vinden het belangrijk om een traject op maat af te stemmen, waarbij we aandacht besteden aan:

  • Doelgerichte instructie
  • Effectieve leertijd
  • Hoge opbrengsten
  • Differentiatie
  • Doorlopende lijn
  • Plezier in lezen

 Downloads en inspirerende artikelen

Aanbod

  • Schoolbrede trajecten op maat rondom technisch lezen.
  • Lerend Netwerk groep 3: samen werken aan goed onderwijs in lezen en spellen! Gedurende vier bijeenkomsten nemen wij u mee in effectief lees- en spellingonderwijs in groep 3. Deze cursus wordt aangeboden in Amersfoort, Hengelo of op school- of stichtingniveau.
  • Lerend netwerk jonge kind: we staan stil bij beginnende geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en begrijpend luisteren. Deze cursus wordt aangeboden in Amersfoort, Hengelo of op school- of stichtingniveau.

Meer informatie

Heeft u vragen over een mogelijk traject op school- of stichtingniveau of cursussen? Neem dan contact op met:
Marita Eskes, taal-/leesadviseur
E: marita.eskes@expertis.nl
M: 06-546 555 77

Marita Eskes

Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 546 555 77

Meer informatie