033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Certificering en hercertificering diverse VVE programma’s

thema Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Certificering en hercertificering VVE

Certificering en hercertificering diverse VVE programma’s

Startblokken, Uk&Puk, Piramide en Vier-VVE zijn landelijk erkende Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma’s waarin spel en ontwikkelingsstimulering centraal staat. Voordat u met één van deze methodes mag werken, volgt u een verplichte scholing conform de wet IKK. Expertis biedt deze scholingen aan. U ontvangt nadat u voldoet aan alle certificeringseisen, een landelijk erkend certificaat. 

 

Certificering aanpak Startblokken, Uk&Puk, Piramide of Vier-VVE

De VVE scholingen, onafhankelijk van het gekozen programma, omvat 12 bijeenkomsten van in totaal 64 contacturen: 48 uren voor de studiebijeenkomsten en 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek).

Pedagogisch medewerkers en leraren, die deeltrajecten hebben afgerond, ontvangen van Expertis een bewijs van deelname voor dat specifieke deel. Deelcertificaten worden door de uitgevers van de VVE programma’s niet verstrekt.

Het is mogelijk om op basis van losse modules de verplichte 64 contacturen op te bouwen. Wanneer uw VVE portfolio met een voldoende is beoordeeld, kunt u een erkend certificaat laten aanvragen door de trainer. 

Hercertificering aanpak VVE

Professionals volgen direct na certificering elke drie jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.

Er wordt van u verwacht dat u:

 • deelneemt aan twee verdiepingsbijeenkomsten en één groepsbezoek per jaar.
 • verbeterpunten beschrijft in uw portfolio. Per hoofdstuk schrijft u een tekst over uw ontwikkeling. U beschrijft de stand van zaken en voegt bewijs toe. Ook zoekt u zelf nieuwe literatuur (bijvoorbeeld vanuit de verdiepingsbijeenkomsten) naar aanleiding van de verbeterpunten.
 • per jaar vijftien uur investeert. Deze tijd besteedt u onder andere aan zelfstudie, het bijwonen van verdiepingsbijeenkomsten, groepsbezoek en het bijwerken van uw portfolio.

Na drie jaar volgt er een eindgesprek over het portfolio met een gecertificeerde VVE trainer vanuit Expertis.

De verdiepingsbijeenkomsten kunnen betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 • Jonge kinderen en geletterdheid: lees- en schrijfactiviteiten
 • Jonge kinderen en rekenen/wiskunde
 • Kunstzinnige vorming en creatieve ontwikkeling
 • Ouderbetrokkenheid
 • Opbrengstgericht of resultaatgericht werken
 • Inzetten van interactievaardigheden en omgaan met de pedagogische doelen
 • Volgsysteem gebruiken
 • Spel, spelen, speelleeromgeving (spel met ongevormde materialen, spel en onderzoek)
 • Omgaan met verschillen in de groep
 • Learning Stories

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tinka Hofmeijer.

 

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Tinka Hofmeijer en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 59 65 14 of stuur me een e-mail.

 

Share This