033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Integraal Kindcentrum (IKC)

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Integraal Kindcentrum (IKC)

Integraal Kindcentrum (IKC)

In steeds meer gemeenten werken scholen, kinderopvang en peuteropvang samen aan een integraal kindcentrum (IKC). Doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen pedagogisch en didactisch handelen, zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Denkt u als gemeente of bestuurder van een scholengroep of kinderopvangorganisatie op dit moment na over het starten van een IKC? Of zit u al midden in het proces en hebt u daarbij vragen of u alle aspecten van het IKC voldoende in beeld heeft? Expertis biedt advies bij het ontwikkelen van een integraal kindcentrum.

 

Advies inrichting IKC

Expertis Onderwijsadviseurs adviseert u bij het formuleren van een gezamenlijke visie en missie, een keuze bij de mogelijke ontwikkelroutes en het vormgeven van het inrichtingsproces van het IKC. Samen met alle betrokkenen werken we aan de ontwikkeling van één of meerdere van de onderstaande vijf thema’s. We sluiten aan bij de beginsituatie, de concrete ambities van alle samenwerkingspartners en de aanwezige context om te komen tot een voorziening waarin alle kinderen hun talenten breed kunnen ontwikkelen.

 

Vijf thema’s inrichten IKC

1. Bestuurlijke organisatie en financiën
Vanuit de gemeentelijke en/of gezamenlijke bestuurlijke ambities brengen we samen de toekomstige IKC de kengetallen in de wijk of gemeente, meerjarenbegrotingen van de samenwerkende partners, huisvestingsbeleid van de gemeente of bestuurlijke organisaties en gewenste functies en besturingsmodellen van het IKC in beeld. Op basis van de bestaande wet- en regelgeving maken we samen op bestuurlijk en/of gemeentelijk niveau een ontwerp voor het te ontwikkelen IKC.

2. Het kind en de doorgaande ontwikkelingslijnen
Educatie, zorg en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor de ononderbroken ontwikkelingslijn van het kind in het IKC. Allereerst bepalen we of frissen we de gezamenlijke visie en missie van het IKC op. Samen met de partners verkennen we daarna welk vraagstuk op het gebied van de ononderbroken ontwikkelingslijnen speelt binnen het IKC. Is het lokaal integraal jeugdbeleid uitgangspunt of gezamenlijke professionalisering bijvoorbeeld in het kader van spel, taalbeleid, de leeromgeving of een observatiesysteem? Rondom het gekozen onderwerp verkennen we samen wat werkt in de stappen op weg naar één organisatie.

3. Personeel en organisatie
De betrokkenheid van professionals vindt plaats doordat zij met elkaar kennismaken en deelgenoot worden van elkaars praktijk. We organiseren collegiale consultaties bij elkaar op de werkvloer, gericht op het leren van en met elkaar. In een volgende stap gaan professionals samenwerken aan een gekozen onderdeel van de ontwikkeling van het IKC. We organiseren dit via werkgroepen. Welke rollen kan een professional hebben in het IKC en hoe kan de professional zijn talenten het beste benutten? Dit komt terug in de gesprekscyclus: persoonlijke ontwikkel-, functionerings-, beoordelingsgesprekken. We bespreken de competenties waarover de professional in het te ontwikkelen IKC hoort te beschikken. Als onderlegger hiervoor dient de ontwikkeling van een nieuw ontwerp van het functiehuis. We verkennen de mogelijkheden vanuit de verschillende CAO’s.

4. Ouders en communicatie
We bespreken de diverse rollen van ouders binnen een IKC in het kader van Educatief Partnerschap. We kijken daarbij allereerst naar de rol van ouders bij de ontwikkeling van het kind. Informatie-uitwisseling is daarbij een belangrijk item. Denk aan de website, bijeenkomsten met ouders, nieuwsbrieven en lokale en sociale media. Daarnaast kijken we ook naar welke rol ouders spelen bij de interne en externe zorg rondom het kind, zoals bedoeld in passend onderwijs. Ouders zijn daarin de belangrijkste partner. Vanuit casussen of een samen gekozen zorgonderwerp bespreken we de zorgketen en de rol van de diversie partners en ouders daarbij. We leggen de verbinding tussen de rollen van de voor- en vroegschool, gemeente, JGZ en andere partners in de zorgketen. Als derde onderdeel kijken we naar de rol van de medezeggenschapsraad (PO) en de ouderraad (kinderopvang) bij de totstandkoming van een integraal kindcentrum.

5. Huisvesting en samenwerkingspartners
Vanuit de visie en missie van het IKC maken we samen keuzes in de huisvesting en de samenwerkingspartners waar het IKC mee wil samenwerken. Welke partners in de gemeente of wijk op het gebied van sport, cultuur of zorg zijn ondersteunend bij de visie van het IKC of hebben een betekenisvolle wijk- of gemeentelijke functie. De gemeente, bestuurders en potentiële partners verkennen elkaars belangen en formuleren gezamenlijk hun wensen ten aanzien van huisvesting. Als er sprake is van nieuwbouw of verbouwing van het toekomstige IKC formuleren we een gezamenlijk vlekkenplan/huisvestingsplan op basis van de visie, wensen en ambities van de samenwerkende partners.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan van der Maas.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: samenwerking en advies bij het ontwikkelen van een integraal kindcentrum.
Voor wie is het interessant: bestuurders, directies primair onderwijs, managers kinderopvang teams en overige stakeholders, die op locatie samen een IKC vormgeven in de praktijk.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie en primair onderwijs.
Wat levert het op: een gezamenlijke visie en missie op het inrichtingsproces van het integraal kindcentrum, waarbij de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar centraal staat.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marjan van der Maas en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 15 82 09 50 of stuur me een e-mail.

 

Share This