< Terug naar het overzicht

Het succes van evidence based werken

Stap voor stap beter begrijpend lezen

Stap voor stap beter begrijpend lezen

Taal / lezen /

Elf openbare basisscholen in Oost-Groningen startten in september 2012 met het project ‘Stap voor stap beter begrijpend lezen’. Allerlei evidence based interventies moeten helpen om kinderen leesvaardiger te maken. Want goed kunnen lezen heeft de hoogste prioriteit. Ted Hulst licht de aanleiding en enkele aspecten van het project toe.

Oost-Groningen is een heel divers gebied, met veel dorpen maar ook een grotere woonkern als Winschoten. Er heerst over het algemeen een vorm van taalachterstand, waarbij vooral de beperkte woordenschat van kinderen opvalt. De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), die 27 (basis)scholen overkoepelt, geeft leesonderwijs bewust extra aandacht. Eerder nam een aantal scholen deel aan een landelijk project technisch lezen. Algemeen directeur personeel en onderwijs Ted Hulst zegt met hoorbare nadruk: “Goed kunnen lezen is van het allergrootste belang. De totale schoolprestaties van de leerlingen hangen ervan af, niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in het vervolgonderwijs. Sterker nog: hun hele toekomst, en ook die van hun kinderen. Juist voor scholen in deze regio is het zinvol het leesonderwijs een boost te geven. Ik ben echt verheugd dat elf scholen op het project hebben ingeschreven, dat ze vanuit hun eigen uniciteit deze keuze hebben gemaakt in hun meerjarenplanning.”

Leerkrachtvaardigheden

Het tweejarige project ‘Stap voor stap beter begrijpend lezen’ is door Expertis opgezet in samenwerking met lector Kees Vernooy. Ook twee andere onderwijsadviesorganisaties, zijn erbij betrokken. Het hoofddoel is kinderen in groep 5 t/m 8 beter begrijpend te leren lezen. Daarvoor is het allereerst nodig dat leerkrachten hun kennis vergroten, evenals hun instructievaardigheden. “Expertis zorgt voor de theoretische onderbouwing, geeft een aantal didactische handreikingen en zorgt voor de datafeedback,” zo omschrijft Ted Hulst de rol van Expertis. Verder heeft de stichting één dag per week een eigen onderwijsbegeleider in dienst. Die zorgt voor de coördinatie van het project, legt klassenbezoeken af en coacht de leerkrachten, intern begeleiders en directie.

De eerste coachingronde is inmiddels achter de rug. Hulst merkt op dat de leerkrachten een periode van gewenning nodig hadden. “Inmiddels zien ze in toenemende mate in dat beter leesonderwijs alleen kan slagen als hun eigen rol verandert. Consequent voordoen, kinderen bepaalde werkzame strategieën aanleren, samen leren lezen – allemaal noodzakelijk. De leerkrachten zijn momenteel nieuwsgierig naar de tussentijdse resultaten.”

Stap voor stap beter begrijpend lezen

Inmiddels zien de leerkrachten in toenemende mate in dat beter leesonderwijs alleen kan slagen als hun eigen rol verandert. ”

Ted Hulst
Algemeen directeur personeel en onderwijs

Ouderbetrokkenheid

Een pijler van het leesproject is de betrokkenheid van ouders. Ted Hulst onderschrijft ogenblikkelijk het belang daarvan. Kinderen die thuis nooit een boek lezen of stimulerende gesprekjes voeren, zijn sowieso in het nadeel. “We focussen in dit eerste projectjaar op de leerkrachtvaardigheden. Daarnaast zijn we bezig beleid te formuleren rondom ouderbetrokkenheid, niet alleen bij lezen maar stichtingsbreed. Onderwijs en opvoeding zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouderbetrokkenheid staat hoog op onze strategische agenda voor de komende jaren. Het stimuleren van de taalontwikkeling in de thuissituatie via de ouders zal in het tweede projectjaar aandacht krijgen.”

Reactie adviseur Dortie Mijs

De kracht van dit traject zit in de integrale aanpak. Kennis rondom verschillende onderwerpen is gebundeld: begrijpend en technisch lezen, woordenschat, instructie, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, coöperatief lezen (PALS) en de relatie tussen lezen en schrijven. We doen wetenschappelijk bewezen interventies: dingen die werken. We voeren de trajecten uit op zo’n 80 scholen. Kees Vernooy zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing.

Ik ben als adviseur trots op de leerkrachten die zo voortvarend aan de slag gaan. De leerkrachten zijn gemotiveerd om met de aanpak te werken en ik zie hun enthousiasme. We wachten in spanning op de onderzoeksresultaten, maar we zijn er van overtuigd dat de combinatie werkt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dortie Mijs of Marieke van Logchem.

Dortie Mijs

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Taal / lezen /

06 - 54 37 38 95

Meer informatie

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie