< Terug naar het overzicht

De kinderen raken gefocust, betrokken en nieuwsgierig

Basisschooldirecteur Gertine Hazelaar over de mastertraining van Jay Marino

Basisschooldirecteur Gertine Hazelaar over de mastertraining van Jay Marino

Duurzame schoolontwikkeling /

Voor Gertine Hazelaar was de masterclasses van Dr. Jay Marino over Leading Continuous Improvement bij Expertis in Amersfoort precies de verdieping en input die ze voor haar school nodig had. Ook de concrete instrumenten om alles vorm te geven, blijken in de praktijk erg nuttig.

De Gelderlandschool in Den Haag telt 245 leerlingen en 32 teamleden. De school werkt al langer aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor wordt de PDSA-cyclus (Plan-Do-Study-Act) gebruikt. Directeur Gertine Hazelaar: “Maar de noodzaak om meer opbrengstgericht te werken werd steeds groter. Ik had het gevoel dat de training van Jay Marino de juiste input kon geven. Het is belangrijk onderwijs vanuit data te sturen, maar ook om dat samen met de leerlingen te doen. Ons ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ vertoont een parallel met zijn aanpak Continuous Improvement. Kinderen hebben in beide visies een stem en een plek.” Dr. Jay Marino is een internationale autoriteit op het gebied van opbrengstgericht werken in het onderwijs.

Professionele leergemeenschap

Gertine Hazelaar, die de training samen met haar intern begeleider volgde, vond de opbouw heel breed – van een schets van maatschappelijke ontwikkelingen tot concrete instrumenten voor in de klas. “De deelnemers doorliepen als groep dezelfde stappen als een school met leerlingen doet. Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat is onze missie en wat zijn onze doelen? Dat elke morgen hardop herhalen van je missie is trouwens wel erg Amerikaans. Maar kernbegrippen als ‘gedeeld leiderschap’ en ‘professioneel teamwork’ hebben bij ons op school al een plek gekregen.”

Drie professionele leergemeenschappen functioneren inmiddels op de Gelderlandschool, met als thema’s het rekenonderwijs, het spellingonderwijs, en in de bovenbouw effectief tijdgebruik en werkhouding. “De twee termen die ik tijdens de training erg heb opgepikt zijn ‘eigenaarschap’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’. De leerkrachten gaan zélf in hun leergroep data verzamelen en uitzoeken welke stappen nodig zijn om het onderwijs te verbeteren.”

Basisschooldirecteur Gertine Hazelaar over de mastertraining van Jay Marino

De twee termen die ik tijdens de training erg heb opgepikt zijn ‘eigenaarschap’ en ‘eigen verantwoordelijkheid. ”

Gertine Hazelaar
Basisschooldirecteur

Continue verbetering in de klas

Diverse instrumenten helpen om dit proces van continuous improvement vorm te geven. Bijvoorbeeld de ‘Radar-chart’, een instrument dat bij de start van het werken aan een onderwerp de subthema’s vastlegt en de score van de actuele situatie. Of de ‘plusdelta’, die tijdens elke teamvergadering sterke en zwakke punten van een thema weergeeft, evenals suggesties voor verbetering. “Dat laatste ontbrak vroeger,” vertelt Gertine Hazelaar. “Het team heeft nu meer verantwoordelijkheid, alles is veel concreter. Het bewustzijn dat onderwijs vanuit data gestuurd en bepaald moet worden, is toegenomen.”

Zo is het team nu ook gestart met een ‘schooldatamuur’ in de vergaderruimte. Hierop staan alle resultaten van Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem, plus de conclusies. Twee groepen beschikken ook over een datamuur. Daarop staat aangegeven hoeveel letters de leerlingen al kennen en wanneer de andere letters aan de beurt zijn. “Het doel wordt op die manier visueel. De kinderen raken gefocust, betrokken en nieuwsgierig. Overigens is het in de onderbouw wel zoeken naar balans. Het kan ook goed werken om de doelen van te voren niet zo expliciet weer te geven. Het element ‘ontdekken’ zit er dan sterker in. In de bovenbouw speelt dat minder, die is sowieso opbrengstgerichter.”

In elk geval heeft deze training de Gelderlandschool verdieping van de PDSA-cyclus opgeleverd. De concrete instrumenten om de verschillende fasen vorm en inhoud te geven, vormen daarbij handige hulpmiddelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ina Cijvat of Marieke van Logchem.

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie