033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Over ons » Werken bij Expertis » Vacature Lid Raad van Toezicht

Vacature Lid Raad van Toezicht

Onderwijs|netwerk binnen PO en VO

Expertis Onderwijsadviseurs zoekt een lid Raad van Toezicht met kennis van onderwijs.

Over Expertis

Expertis Onderwijsadviseurs is een landelijk adviesbureau dat staat voor schoolverbetering op wetenschappelijke basis. Inzichten vanuit de wetenschap vertalen we naar de dagelijkse praktijk. Scholen en besturen maken daardoor een grote en blijvende kwaliteitsslag.

Expertis is een maatschappelijke onderneming, een stichting zonder winstoogmerk. We willen het verschil maken in het leven van kinderen. Dat doen we door een bijdrage te leveren aan duurzame schoolverbetering en ons in te zetten voor gelijke kansen voor alle leerlingen. Levert u uw bijdrage door zitting te nemen in onze Raad van Toezicht?

Expertis wordt bestuurd door twee bestuurders. De ruim 30 medewerkers van Expertis zetten zich dagelijks in voor het vergroten van kansen voor leerlingen. Expertis onderscheidt zich van andere adviesbureaus door haar sterke band met de wetenschap. Expertis staat bekend als een organisatie met een scherp profiel en de hoge kwaliteit van dienstverlening.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor de bestuurders en de werkgeversrol vervullen voor de bestuurders. Er is sprake van integraal toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van Expertis, het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken. De driehoofdige Raad van Toezicht staat de bestuurders met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de bestuurders gevraagd en ongevraagd adviseren. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen.

De individuele leden van de Raad van Toezicht dienen elkaar bij voorkeur qua competenties aan te vullen en met elkaar te kunnen samenwerken. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd en/of betrokken zijn. Elk lid van de raad moet de benodigde kwaliteiten bezitten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Expertis als geheel.

Wat vraagt Expertis van een lid Raad van Toezicht?

Expertis wil de Raad van Toezicht versterken met een toezichthouder die uitstekend thuis is in het onderwijs en de nodige expertise in meeneemt.

De gevraagde specifieke eisen die bij deze positie horen, zijn:

  • Ruime kennis en ervaring van onderwijs(bestuur), affiniteit met primair en voortgezet onderwijs.
  • Beschikt over een groot netwerk binnen het onderwijs en onderwijsbestuur.
  • Inhoudelijk expertise op het terrein van onderwijs en kwaliteit.
  • Onderschrijft de visie en missie van Expertis.
  • Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

Wat biedt Expertis?

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met maximaal nog 4 jaar. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 2 leden.

De Raad van Toezicht komt 5 tot 6 maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bijdrage van jaarlijks EUR 6.000,-.

 

 

Belangstelling en reageren 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jan van den Akker, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06 22 94 70 73. U kunt ook contact opnemen met Gert Gelderblom, directeur-bestuurder, telefoon 06 49 35 56 88.

We ontvangen graag uw reactie voor 16 september 2021. U kunt deze sturen aan Marion van der Steen (officemanager).

 

 

Share This