< Terug naar het overzicht

Zicht op succesfactoren: Vier portretten van hoog scorende scholen

Een verdiepend onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

Zicht op succesfactoren: Vier portretten van hoog scorende scholen

 

Hoe komt het dat kinderen op de ene school meer kans hebben om de referentieniveaus taal en rekenen te beheersen dan op een andere school met een vergelijkbare leerlingpopulatie? Deze vraag stelden we ons na de jaarlijkse meting taal en rekenen in 2014/2015. In de peilingsonderzoeken die we onder de noemer Peil.onderwijs uitvoeren, worden resultaten in beeld gebracht die aanleiding kunnen zijn voor nader (verdiepend) onderzoek. Bij dit verdiepend onderzoek gaat het om een vraag naar het wáárom, die willen we beantwoorden door in te zoomen op de dagelijkse praktijk.

Voor het onderzoek hebben we vier scholen bezocht die hoog scoorden op de meting taal en rekenen, maar wel een hoog percentage leerlingen van laagopgeleide ouders hebben en waarvan een deel van de kinderen een taalachterstand heeft als ze op school instromen. Hoe geven deze scholen invulling aan hun onderwijs? Wat zijn volgens hen factoren die bijdragen aan hun succes en vinden we deze factoren ook terug in de onderwijskundige literatuur? Van elke school schetsen we een portret. Met deze goede voorbeelden willen we andere scholen inspireren. Met name scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie zullen concrete aanknopingspunten vinden voor verbetering.

Basisschool De Grebbe in Bergen op Zoom, De Hildergardisschool in Rotterdam, basisschool Ds. Harmen Doornveld in Staphorst en basisschool Al Ihsaan in Lelystad verschillen in hun visie en aanpak. Alle hebben initiatieven ontplooid waarmee zij hun leerlingen het beste kunnen bedienen. Zo organiseert basisschool De Grebbe zogenaamde ‘sterrengroepen’, waarbij leerlingen groepsdoorbrekend extra met taal worden ondersteund. De Hildegardisschool investeert in veel leerkrachtbetrokkenheid door zogenaamde ‘bordsessies’ te organiseren. Opvallend aan de aanpak van de Ds. Harmen Doornveldschool zijn de welbevindgesprekken die leerkrachten jaarlijks voeren met leerlingen. Bij basisschool Al Ihsaan valt ten slotte op dat leerkrachten structureel aandacht besteden aan reflectie op het eigen functioneren, in de praktijk gebracht door een zogenaamde ‘piramide van lesbezoeken’.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de vier onderzochte basisscholen. Zo valt bij al deze scholen meteen op dat er leiding wordt gegeven vanuit een krachtige, gedeelde visie en dat zowel het team als de directie enorm bevlogen zijn. De kinderen op de scholen voelen zich veilig en krijgen onderwijs op maat aangeboden. Daarnaast is de ouderbetrokkenheid groot en werken al deze scholen nauw samen met zowel peuter­ speelzalen als het voortgezet onderwijs.

Het enthousiasme en de betrokkenheid die schoolleiders, leerkrachten, ouders en kinderen op de vier scholen laten zien, werken wat ons betreft zeer aanstekelijk. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, is er niet één weg tot succes, zoveel is ook duidelijk. De scholen verschillen ook veel van elkaar. Maar door een inkijk te geven in hun dagelijkse praktijk, bieden deze scholen het veld handreikingen voor het vertalen van bevlogenheid in een effectieve onderwijsaanpak. Dat de kinderen daarvan profiteren, maken hun resultaten duidelijk. We hopen dat de bevlogenheid van de scholen u net zo raakt als dat ons heeft gedaan.

Dr. Arnold Jonk
Plaatsvervangend inspecteur-generaal van het Onderwijs

 

Download het onderzoek


Download

Marcel Schmeier

Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 54 38 41 15

Meer informatie