< Terug naar het overzicht

Duurzame schoolontwikkeling

Duurzame schoolontwikkeling

We weten wat werkt! Er is veel bekend over effectieve interventies, de leerkracht als spil in de klas en het gebruik van datafeedback. Scholen werken steeds meer evidence based. Een kind is immers veel te kostbaar om mee te experimenteren. We weten welke factoren van invloed zijn op schoolontwikkeling en schoolvernieuwing en waarom het soms toch niet lukt. Duurzame schoolontwikkeling gaat uit van onderwijskundig leiderschap en boring.

Hoofdstuk 1

In hoofdstuk 1. Facetten van schoolontwikkeling, gaan wij in op deze onderwerpen. Dit hoofdstuk geeft een compact overzicht van onderzoeksresultaten en inzichten over wat werkt. Maar met de effectieve interventies uit het eerste hoofdstuk en evidence based werken alleen bent u er niet. Er komt meer kijken bij duurzame schoolontwikkeling. In dit boek willen wij dieper graven en verder springen. Sleutelwoorden die wij zullen toelichten in de volgende hoofdstukken zijn: schoolcultuur, collectieve ambitie, intrinsieke motivatie, verbinding tussen alle lagen in de school (alignment) en proceseigenaarschap in de klas en bij de leerling, onder meer als antwoord bij passend onderwijs en basiszorg.

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2. Duurzame schoolontwikkeling: borging, intrinsieke motivatie, identiteit en kernwaarden van de school is gericht op duurzame onderwijsverbetering die is gebaseerd op (diepe) drijfveren en intrinsieke motivatie. Alleen vanuit een stevig fundament en een cultuur die is gebaseerd op een collectieve ambitie is duurzame schoolontwikkeling mogelijk. Het hoofdstuk sluit af met een concrete en eenvoudige werkwijze om een ‘schoolpaspoort’ of ‘identiteitsbewijs’ te formuleren. In dit kerndocument staat beschreven welke ambities het team heeft en wat de school belooft aan leerlingen en ouders. Dit ‘schoolpaspoort’ vormt het fundament voor veel beleidsdocumenten, zoals het schoolplan. Maar ook met een collectieve ambitie en intrinsieke motivatie als motor van duurzame schoolontwikkeling bent u er nog niet. We willen nóg dieper graven en nóg verder springen. Hoe ziet een effectieve inrichting van het proces van duurzame schoolontwikkeling eruit? Daarover gaan het derde en vierde hoofdstuk.

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3. Hoe organiseer je duurzame schoolontwikkeling? gaat over het proces van implementatie en borging. Het duurt enige tijd voor alle leerkrachten zijn geprofessionaliseerd in het vernieuwingsonderwerp. Bij effectieve professionalisering is er aandacht voor alle fases van het vernieuwingsproces: de vóór-fase, de tijdens-fase en de na-fase.

Hoofdstuk 4

We besluiten met Hoofdstuk 4. Duurzame schoolontwikkeling gebaseerd op Total Quality Management. In dit laatste hoofdstuk richten wij ons op een bijzonder voorbeeld en relatief nieuw model van duurzame schoolontwikkeling. Dit model is gebaseerd op Total Quality Management (TQM) en het Baldrige-model. Deze aanpak heeft in Amerika veel succes en ook in Nederland vindt het model steeds meer navolging. Wij laten Jay Marino aan het woord. Marino is algemeen directeur van het Dunlap School District met scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In Nederland is de aanpak van het Dunlap School District voor steeds meer scholen een inspirerend voorbeeld. De verbinding (alignment) tussen alle niveaus van de onderwijsontwikkeling is in dit model een belangrijke succesfactor. Een cultuur van gedeeld leiderschap en het werken met professionele leergemeenschappen is in deze aanpak het uitgangspunt. Het model speelt in op de onderwijsbehoefte van ieder kind en biedt daarmee bij uitstek een effectieve aanpak voor passend onderwijs.

De hoofdstukken van dit boek bevatten naast bevindingen uit onderzoek en theorie, praktijkvoorbeelden, instrumenten en interviews. In het literatuuroverzicht hebben wij alle relevante literatuur opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Marieke van Logchem

E: marieke.van.logchem@expertis.nl
T: 06 – 433 51 318

Of Brigitta Mathijssen
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
T: 06 – 433 51 301