Een veilig en motiverend klimaat in alle groepen!

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij in staat zijn een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat te creëren. Vanuit een professionele houding staan zij model voor de leerling.

Bij leerlingen gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfsturing, samenwerken, waardeoverdracht, identiteitsontwikkeling, kritische houding en democratisch burgerschap.

Adviseurs van Expertis kunnen uw team helpen bij het vergroten van kennis en versterken van vaardigheden ten aanzien van: het bevorderen van een veilig, motiverend en stimulerend leerklimaat, het zorgen voor sociale veiligheid, tijdig signaleren en gericht optreden en het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies bij leerlingen.

Onze begeleiding is gericht op duurzame schoolontwikkeling waarbij het team eigenaar is van het proces en een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Daarbij valt te denken aan: teambijeenkomsten waar we de vertaalslag maken van de theorie naar de eigen praktijk, praktijkobservaties, coaching en intervisie. In een oriënterend gesprek verkennen we graag uw vraag en de mogelijkheden die passend zijn voor uw school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitta Mathijssen  
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06 – 433 51 301

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06 – 21 55 07 94

Tinka Hofmeijer  
E: tinka.hofmeijer@expertis.nl
M: 06 – 205 96 514

 

Unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Sterkere aansluiting bij praktijk maakt aanpak beter, sneller en betaalbaar

Vandaag boden diverse partijen gezamenlijk een petitie aan de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met daarin concrete voorstellen voor de aanpak rondom basisvaardigheden in Nederland. Kern van het pleidooi: het moet en kan beter en sneller. Door slim gebruik te maken van wat er allemaal al is, de beschikbare kennis en hulpmiddelen te versterken en de samenwerking te verstevigen kan een grote slag geslagen worden. Zodat de impact fors omhoog gaat en nog meer mensen mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij.

CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl hebben deze petitie opgesteld, in een unieke samenwerking met diverse andere organisaties die samen zo’n half miljoen gebruikers bereiken: Leerzelfonline, Stichting ABC, Probiblio, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Digisterker, Uitgeverij Eenvoudig communiceren, iTTA, Learn for life, Zet een punt, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling, Biblionet Drenthe, Expertis Onderwijsadviseurs, Het Begint met Taal en de Voorleesexpress.

Maak gebruik van de kennis die er al is – en versterk deze!

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook de basale digitale vaardigheden. Aanleiding voor de petitie is de kamerbrief van maart dit jaar, over het plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024. Daarin presenteren de ministeries van OCW, SZW, BZK en VWS gezamenlijke ambities. De ondertekenaars van de petitie verwelkomen deze hernieuwde aandacht vanuit de politiek, maar benadrukken de noodzaak om de beschikbare budgetten beter en effectiever in te zetten. Zo bereikt de huidige aanpak van laaggeletterdheid vooral mensen die Nederlands als tweede taal leren. Terwijl het overgrote deel van de doelgroep laaggeletterden Nederlands als moedertaal heeft. Die doelgroep moet je heel anders benaderen om daadwerkelijk resultaat te bereiken.

CINOP basisvaardigheden petitie tweede kamer

Op de foto staan van links naar rechts: Ben Vaske (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl), Peter Kwint (SP), Kirsten van den Hul  (PvdA), Ockje Tellegen (VVD, Voorzitter van commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Ellen Hanselman (CINOP), Kees Hoogland (Hogeschool Utrecht), Anne Kuik (CDA), Sylvia de Groot Heupner (Het begint met Taal), Lisa Westerveld (Groen Links), Dennis Wiersma (VVD), Paul van Meenen (D66), Lies Petersen (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl)

Een schat aan kennis en ervaring

Ellen Hanselman, directeur CINOP, bood vandaag de petitie aan namens een grote groep organisaties die zich dagelijks hard maken voor deze groep mensen. “De organisaties die aan deze tekst hebben meegewerkt, willen graag meedenken en samenwerken met gemeentes en de overheid. Door gebruik te maken van de schat aan kennis en ervaring die in deze organisaties geborgd is, en deze verder uit te bouwen, kunnen we een enorm verschil maken. Voor elk van de ambities uit de kamerbrief presenteren wij concrete voorstellen voor verbetering. Wij hopen dat de leden van de commissie en andere stakeholders op het gebied van basisvaardigheden met onze voorstellen het nieuwe beleid verder aanscherpen en zich verdiepen in de praktijk waar al deze organisaties dagelijks al met succes in werken.”

Krachten bundelen om echt verschil te maken

De betrokken organisaties adviseren de kamercommissie om vol in te zetten op krachtenbundeling om de ambities en doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ben Vaske van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl: “Te veel focus op nieuwe, kortlopende projecten en een dreigende versnippering van het beleid door decentralisering kan leiden tot vernietiging van veel waardevolle kennis en kunde. Goed dat de gemeenten nu aan zet zijn, maar er gebeurt al enorm veel. Het zou zonde zijn van tijd en middelen als andere organisaties het wiel opnieuw gaan uitvinden omdat aanwezige expertise, praktijk en ervaring niet wordt benut. Samen kunnen we een sprong voorwaarts maken.”

Sneller, beter en toch betaalbaar

De organisaties die aan deze petitie hebben meegewerkt zouden graag meedenken over het vervolg, en hierbij samenwerken met gemeentes en de overheid. Zodat het proces versneld en verbeterd kan worden, en toch betaalbaar blijft.

Download

U kunt hier de petitie downloaden.