Technisch lezen in groep 3

Technisch lezen in groep 3

Lerend Netwerk groep 3: samen werken aan goed onderwijs in lezen en spellen!

Goed technisch leesonderwijs in groep 3 is essentieel om alle kinderen een eerlijke kans te geven op een geletterde toekomst. Natuurlijk beginnen de voorbereidingen al in de kleutergroepen: aandacht voor fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis zijn van groot belang om elk kind een goede leesstart te geven. In groep 3 leren de leerlingen dan het wonder kennen dat ‘lezen’ heet: tekentjes op papier komen tot leven. Die tekentjes, vaak aan het begin van groep 3 nog ‘geheimtaal’, hebben een bepaalde klank. En die klanken vormen samen woorden. De woorden vormen samen zinnen en vertellen ons een verhaal. Een verhaal om van te genieten, een verhaal om iets van te leren of een verhaal met een opdracht.

Wanneer de leesontwikkeling volgens verwachting verloopt, kunnen we wel stellen dat er in groep 3 iets wonderlijks gebeurt: kinderen leren letters, kinderen leren hoe zij letters kunnen verbinden tot woorden (synthetiseren) en hoe een vlot leestempo kan worden opgebouwd om die woorden en zinnen te lezen.

Daarnaast is er ook al aandacht voor inhoud van de tekst: wat lees ik als kind eigenlijk? Natuurlijk wordt dit technische leesproces in volgende leerjaren voortgezet en uitgebouwd, maar er is geen schooljaar waarin zoveel specifieke didactische en vakinhoudelijke kennis ten aanzien van technisch lezen nodig is. Dit vraagt veel van de leerkracht. Om maar even wat zaken op te sommen:

  • Het goed in kaart kunnen brengen van de beginsituatie in groep 3
  • Weten waar inhoudelijk de focus ligt aan het begin, in het midden en aan het eind van groep 3
  • Groepsbreed een zeer sterk basisaanbod kunnen neerzetten voor álle leerlingen
  • Preventief kunnen handelen om (het vergroten) van leesproblemen te voorkomen
  • Weten hoe de herfst- en wintersignalering geïnterpreteerd moet worden
  • De juiste interventies in kunnen zetten voor risicolezers, passend bij de periode in het schooljaar

Dit zijn zomaar een aantal belangrijke vaardigheden, die kennis vereisen rondom technisch lezen- en spellen in groep 3. Dan is er nog niet eens gesproken over belangrijke leerkrachtvaardigheden die in álle groepen van belang zijn en zeer nauw samenhangen met effectief leesonderwijs zoals het stellen van hoge en realistische doelen, het lesgeven middels directe instructie, het activeren van álle leerlingen, het geven van procesgerichte feedback en het monitoren en vroegtijdig handelen in de groep. Leerkrachten die in groep 3 werken, hebben niet altijd de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en kennis te delen met andere groep 3 collega’s.

Expertis Onderwijsadviseurs biedt de mogelijkheid om een Lerend Netwerk te begeleiden. Dit houdt in dat leerkrachten van verschillende scholen of binnen eenzelfde schoolbestuur samen een netwerk vormen waarin het leren lezen en spellen in groep 3 centraal staat. Aan een Lerend Netwerk kunnen zowel startende en ervaren leerkrachten deelnemen, als ook IB’ers of taal-/leescoördinatoren. In verschillende bijeenkomsten wordt stilgestaan bij elke belangrijke fase in groep 3:

Door op de bijeenkomsten te klikken treft u informatie aan over de inhoud en de doelen per bijeenkomst. Uiteraard is maatwerk belangrijk: samen met u kan worden gekeken naar welke bijeenkomsten wenselijk zijn. Uitbreidingen zijn mogelijk, evenals klassenbezoeken en feedbackgesprekken voor de leerkrachten. Samen werken aan een duurzame professionalisering van het onderwijs in groep 3 met als doel goed leesonderwijs voor álle kinderen!

Meer info

Wilt u voor uw school, voor meerdere scholen of uw stichting meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met:
Marita Eskes
E: marita.eskes@expertis.nl
M:: 06-546 555 77

Marita Eskes werkt als onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal-/lezen en didactisch handelen. Marita heeft veel ervaring met het werken als leerkracht in de groepen 3 en 4. Daarnaast is zij werkzaam geweest als leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet zij de theorie als geen ander in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen.

Inschrijven voor de leergang?

U kunt behalve een Lerend Netwerk voor uw school of stichting, ook zelf deelnemen aan de Leergang Lerend Netwerk groep 3 bij Expertis Onderwijsadviseurs, in Hengelo of Amersfoort. Gedurende vier bijeenkomsten nemen we u mee in alles rondom het leren lezen en spellen in dit belangrijke leerjaar.

Klik hier voor alle info en inschrijven in Amersfoort
Klik hier voor alle info en inschrijven in Hengelo

Marita Eskes

Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 546 555 77

Meer informatie