Sociaal Pedagogisch Handelen

Sociaal Pedagogisch Handelen

Een veilig klimaat om tot leren te komen

Een veilige, prettige sfeer heeft een positieve invloed op de betrokkenheid en het optimaal leren van leerlingen. Vanuit gedeelde waarden gaan we samen aan slag.

Bij het scholingstraject een veilige klimaat, een veilige school voor iedereen werken we in een aantal dagdelen aan het sociaalpedagogisch handelen. Een goed klassenklimaat verkleint de verschillen en draagt bij aan de vermindering van gedragsproblemen.
De eerste drie dagdelen zijn gericht op de preventie van gedragsproblemen en het organiseren van een goed klassenmanagement.

Een overzicht van een mogelijk scholingstraject:
(aanpassingen naar specifieke schoolwensen zijn altijd mogelijk)

  • Bij het eerste dagdeel werken we aan teamversterking, maken we kennis met de groepsfasen en wordt het inspectiekader en veilig schoolplan besproken.
  • Het tweede dagdeel richten we ons op onze mindset als leerkrachten. We bespreken het belang van hoge verwachtingen, kindgesprekken en gedragsregels.
  • Tijdens het derde dagdeel werken we aan de interactie in de klas, het activeren van leerlingen, het samenwerken van leerlingen en andere 21e eeuwse vaardigheden.
  • Vanaf het vierde dagdeel wordt er gericht op emotiemanagement voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten, het 5 G-model, problemen in de klas. Maar ook vraagstukken als; wanneer moet je externe hulp inschakelen? En wat als je het niet meer weet?

Andere onderwerpen die in een scholingstraject aanbod kunnen komen zijn:

  • Ouderbetrokkenheid vergroten
  • Signaleren van kindermishandeling
  • Pesten aanpakken
  • Het opzetten van een PLG
  • Betrokkenheid van leerlingen vergroten

Verbinding praktijk en wetenschap

Uit de meta-analyse van John Hattie (2009) blijkt dat een goed klassenklimaat van groot belang is voor het leren van de leerlingen. Hij onderzocht diverse aspecten van een goed klassenklimaat: het voeren van een klassengesprek (d = 0.82), relatie leraar-leerling (d = 0.72), een hoge verwachtingen  van de leerlingen (d = 1.44) en het gedrag in de klas (d = 0.68). Samen zorgt dit voor een veilige school waar leerlingen tot optimaal leren komen.
Met de resultaten van Hattie in ons achterhoofd, is het ook van belang om  leerlingen sociaal vaardig te maken. Dit houdt in dat leerlingen leren hun emoties reguleren ten aanzien van stress en andere triggers (Gottman, Katz & Hooven, 1996). De leerlingen leren hun emoties gepast te uiten en persoonlijke doelen te stellen. Ze leren hierbij ook door middel van het 5-G model inzicht te krijgen over hun gedachten, gedrag en gevoelens. Het boek Emotiemanagement voor Kids kan hierbij een hulpmiddel zijn.
Naast emotieregulatie voor leerlingen kan emotieregulatie en/of emotie coaching ook getraind worden bij leerkrachten. Leerkrachten leren sociale emotionele leren (SEL) te integreren in alledaagse praktijk, spreken over emoties met leerlingen, herkennen van eigen emoties, zijn een modelrol en ontwikkelen een gedeelde verantwoordelijkheid met ouders. Deze vorm van emotieregulatie kan werkdruk en ziekteverzuim verminderen wat het klassenklimaat ten goede zal komen (Zinser, Shewark, Denham & Curby, 2004).

“Vertel het me,
en ik zal het vergeten.
Laat het me zien,
En ik zal het onthouden
Laat het me ervaren,
en ik zal het me eigen maken.”

Confucius (551-479 v Chr.)

Koppeling wetenschap en praktijk

Om gebaseerd en geïnspireerd door de wetenschap doordachte trainingen, workshops en coaching aan te bieden worden wij ondersteund en gevoed door dr. Cathy van Tuijl. Zij is op de hoogte van de sociaal pedagogische ontwikkelingen op wetenschappelijk niveau.

De professional leader

cathy-van-tuyl

Dr. Cathy van Tuijl

Dr. Cathy van Tuijl is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van jonge kinderen door te geven en te vertalen naar praktijken binnen gezinnen en scholen. Ze is betrokken bij de opleidingen maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en de academische lerarenopleiding. Haar wetenschappelijke expertise is het optimaliseren van de omgeving (gezin en school) voor jonge risicokinderen en culturele diversiteit in opvoeding en onderwijs.
(bron: www.uu.nl en www.saxion.nl)

Aan de slag!

Een goed sociaal pedagogisch klimaat op school is erg belangrijk. Dit is een voorwaarde om tot optimaal leren te komen. Als u met uw school het sociaal pedagogisch handelen een boost wilt geven, ondersteunen wij u hiermee graag.
Deze ondersteuning bestaat uit een aantal onderdelen, zoals het formeren van een stuurgroep en studiemomenten, maar kunnen altijd naar wens aangepast worden. Natuurlijk ondersteunen wij ook graag bij een goede borging en continuering. Duurzame schoolontwikkeling en eigenaarschap zijn hierin sleutelwoorden.

“Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.”
Van Herpen, 2016

 

Sociaal-emotioneel leren met KWINK

Op zoek naar een methode voor sociaal-emotioneel leren? Wilt een praktisch en goed doordacht programma voor sociaal-emotioneel leren? Wenst u een methode die zich richt op preventie, bijvoorbeeld van pesten, en de kracht van een veilige groep?

Klik hier voor alle info

Meer informatie

Wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: Ina Cijvat of Tinka Hofmeijer

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie