Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Een concrete aanpak voor de sprong vooruit

Goed zicht hebben op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten die weten waar en hoe ze kunnen bijsturen. Beleid ontwikkelen met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. En effectieve dyslexiezorg voor kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?

Scholen verzorgen lees- en spellingsonderwijs en bieden zowel extra begeleiding in de klas als intensieve (individuele) begeleiding. Pas als aan heldere criteria is voldaan, krijgt een kind externe dyslexiezorg.  Ondanks alle inspanningen nemen de laaggeletterdheid en het aantal dyslectische leerlingen toe. U kunt dit doorbreken met Expertis Onderwijsadviseurs, DCTwente en IJsselgroep. Hiervoor is een unieke aanpak ontwikkeld: Preventie Laaggeletterdheid en Dyslexie.

Unieke aanpak

Door samen het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren halen alle leerlingen betere resultaten, reduceert u de uitval en voorkomt u onnodige doorstroom naar hogere zorgniveaus. De nadruk op preventie, het optimaliseren van het lees- en spellingsonderwijs, het eerder beginnen met begeleiding op school en de integrale benadering maken de aanpak uniek. Door de inspanning en deskundigheid op de zorgniveaus 1, 2 en 3 te vergroten en eerder in te zetten op de kwalitatieve ondersteuning van kinderen en leerkrachten, maakt uw school een sprong vooruit.

‘Dyslexie is hetgeen dat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden’ – prof. dr. Aryan van der Leij

Voor wie?

Deze aanpak is gericht op scholen uit het primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie. Opdrachtgevers zijn gemeenten, swv’s, besturen primair onderwijs en individuele scholen uit het primair onderwijs. Samen maken wij de sprong vooruit.

Fasering

  • Fase 0: start. Gemeenten, schoolbestuur en/of individuele scholen introduceren het plan en de ideeën op hoofdlijnen.
  • Fase 1: nulmeting. Elke school start met een nulmeting. Een uitgebreide data-analyse (taalopbrengsten technisch leesniveau, hulpniveau 3, aantal EED, aantal dyslexieverklaringen, protocol) geeft een beeld van de actuele situatie.
  • Fase 2: plan van aanpak. Op basis van de analyse, de taalopbrengsten en de ambities wordt een plan op maat gemaakt. De start van het project, de vervolgstappen en de structuur van de hulpverlening zijn belangrijke onderdelen.
  • Fase 3: samenwerking en afstemming. Betrokken partners stemmen af en concretiseren de samenwerking.
  • Fase 4: samen aan de slag.
  • Fase 5: Structurele uitvoering met PDSA (Plan – Do – Study – Act).

Scholen

Ambitie en de wil om een sprong te maken staan aan de basis. Leerkrachten, IB’ers werken nauw samen met de taalspecialist en de dyslexiespecialist. Zij overleggen op schoolniveau om te kijken hoe het hulpniveau 1, 2 en 3 kan worden verbeterd. Directeuren hebben een stimulerende en faciliterende rol. Ouders vormen een belangrijke schakel.

Professionele begeleiding

Expertis Onderwijsadviseurs, DCTwente en de IJsselgroep, hebben de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (OAB), VVE, taalonderwijs en dyslexiebeleid. Bij deze aanpak zijn de krachten gebundeld. Parallel aan de projectfasering worden teams, IB’ers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers deskundiger gemaakt in de omgang met risicoleerlingen, moeilijke lezers en dyslectische kinderen.

Vroeg beginnen

Hoe eerder risicokinderen in beeld zijn des te sneller kan de juiste expertise worden aangeschakeld. Organisaties uit de kinderopvang starten dan ook al vroeg met taalstimulerende programma’s. Hierdoor wordt de achterstand van risicokinderen direct verkleind. Afstemming binnen de VVE en een goede doorgaande lijn naar het primair onderwijs zorgen voor structurele verbetering.

Download

Download hier de flyer Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Meer informatie

Heeft u vragen of suggesties? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze aanpak? Neem dan contact op met:

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-21 550 794

Simone Kessels

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 21 550 794

Meer informatie