Onderwijs en thuiszitten

Onderwijs en thuiszitten

Wat is een effectieve aanpak bij schooluitval? Een actueel vraagstuk, ook voor Expertis, waar wij ons met organisaties, scholen en gemeenten over buigen.

Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het voorkomen en opvangen van thuiszittende leerlingen. Naast het terugdringen van schoolverzuim heeft het samenwerkingsverband waar u deel vanuit maakt de opdracht alle vormen van ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Passend onderwijs geldt voor alle leerlingen. Schoolbesturen dienen dan ook voor alle leerlingen die zich bij school aanmelden een passend onderwijsaanbod te verzorgen.

Het voorkomen van thuiszitten is afhankelijk van een effectieve gezamenlijke aanpak van onderwijs en gemeenten. Door de ‘zorgplicht’ van het onderwijs en de ‘jeugdhulpplicht’ van gemeenten krijgen onderwijs, leerplichtambtenaren en jeugdhulppartners meer mogelijkheden om samen met de ouders de situatie van de jongeren te versterken. Thuiszitten kan daarmee worden voorkomen.

Omdat het om maatwerk gaat, zijn geen standaardoplossingen voorhanden. Expertis Onderwijsadviseurs kan als onafhankelijke partner het proces van samenwerking tussen onderwijs en gemeente begeleiden. Dit kan zowel op het terrein van beleidsvorming als op het terrein van implementatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marjanne Bouma, senior adviseur

 

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie