Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen bij de basisvakken

Leerkrachten kunnen het verschil maken voor leerlingen. Niet alleen door effectief onderwijs te geven, maar vooral door rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen. Leerlingen verschillen in niveau, in tempo, in leerstijl, in interesses en in onderwijs- en instructiebehoeften. Als leerkracht is het de kunst het onderwijs zo te organiseren dat iedere leerling bij de verschillende vakken tot zijn recht komt. Dat vraagt kennis van de inhoud en de aanpak van de basisvakken en vaardigheden om het ook echt te kunnen realiseren. Expertis kan hierbij ondersteunen.

Omgaan met verschillen koppelen met effectief onderwijs en opbrengstgericht werken

In onze samenwerking met scholen en leerkrachten denken we bij het omgaan met verschillen in mogelijkheden, kansen en talenten van kinderen. We zoeken ook naar de overeenkomsten tussen de leerlingen. Omgaan met verschillen staat niet op zichzelf, maar heeft raakvlakken met veel essentiële elementen in de school zoals effectief onderwijs en opbrengstgericht werken. In onze werkwijze maken we altijd de koppeling met een vakinhoud, zoals taal, lezen, rekenen en/of gedrag.

We kunnen ondersteunen bij:

  • Formuleren van ambitieuze doelen en deze ook monitoren
  • Volgen van leerlingen op basis van toetsen, observaties en leerlingwerk, en deze data ook kunnen analyseren om het onderwijs op aan te passen
  • Vergroten van de kennis van de leerlijnen van de basisvakken om beredeneerde keuzes te kunnen maken voor de verschillende niveaus in de groep
  • Maken van een koppeling tussen aanbod en de benodigde instructie en verwerking
  • Realiseren van een goed klassenmanagement waardoor tijd wordt gecreëerd om leerlingen extra te begeleiden
  • Inzetten van ICT
  • Neerzetten van een zorgstructuur die ondersteunend is voor de leerkrachten in de groep.

Meer informatie

Geïnteresseerd in onze werkwijze, neem dan contact op met Dortie Mijs of Ina Cijvat.

Dortie Mijs

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Taal / lezen /

06 - 54 37 38 95

Meer informatie

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie