< Terug naar het overzicht

Leergang ‘Sturen op kwaliteit’

Leergang ‘Sturen op kwaliteit’

19 september 2019
10.00 - 16.00 uur | Amersfoort


Sturen op kwaliteit

In het rapport van de Onderwijsraad (De volle breedte van onderwijskwaliteit, 2016) constateert de raad dat een eenduidige, omvattende visie op de brede opdracht van het onderwijs vooralsnog ontbreekt. Tijdens deze leergang gaan wij in op een drievoudige verbreding van onderwijskwaliteit zoals de raad dit voorstelt, namelijk (1) van de opvatting van kwaliteit, (2) van de manieren waarop deze kwaliteit inzichtelijk gemaakt wordt en (3) van de verantwoording over onderwijskwaliteit.

Werkplekleren als uitgangspunt

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Zoals voor de leerlingen geldt dat ze het meest leren door realistische vraagstukken te onderzoeken in een betekenisvolle context, geldt voor de schoolleider dat hij het meeste leert door te werken aan een concreet vraagstuk in de eigen school.
In deze leergang laten we schoolleiders kennismaken met de wijze waarop brede leeropbrengsten verbeterd kunnen worden en ervaren hoe dat op de eigen school geïmplementeerd kan worden.
Wat vraagt sturing geven aan dit primaire proces van de schoolorganisatie en van het leiderschap van de schoolleider? En hoe zie je of interventies op school- en/of leerkrachtniveau het beoogde effect hebben? Hoe leer je leerkrachten kijken naar leeropbrengsten in relatie tot hun eigen handelen? Hoe leg je verantwoording af over geboekte resultaten en ingezette middelen naar stakeholders? En: hoe doe je dat op een transparante en overzichtelijke wijze?

Opzet leergang

De leergang kent de volgende drieslag:
1.  Beknopte theoretische inleidingen, waarin theoretische kaders, recente wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd.
2.  Praktijkopdrachten waarin de cursist de theorie toepast op de eigen schoolorganisatie.
3.  Een parallel persoonlijk leertraject waarin de eigen leiderschapsvaardigheden in relatie tot de schoolontwikkeling worden uitgediept (afgesloten met een learner report).

Met deze leergang dekt u het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ van het Schoolleidersregister volledig af.

Doelgroep, instroomeisen en leerdoelen

Doelgroep
Schoolleiders die vorm- en leidinggeven aan het primaire proces in het primair onderwijs.

Instroomeisen
Schoolleiders die hebben aangetoond te beschikken over de basiskwalificaties zoals vastgesteld in het Schoolleidersregister PO.

Doelen van het opleidingstraject
In deze leergang leert u aan de hand van het onderwerp (Sturen op kwaliteit) hoe u vormgeeft aan de deelthema’s strategisch kwaliteitsmanagement, professionele leergemeenschap, onderzoeksmatig werken en verantwoording in hun onderlinge samenhang. Om dit te bereiken werkt u aan de verschillende doelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze leergang:

 • heeft u in beeld gebracht wat nodig is om de kwaliteitszorg op de school waarvoor u verantwoordelijk bent, op orde te krijgen.
 • heeft u kennisgenomen van de waarde van professionele leergemeenschappen (PLG’s) voor uw eigen organisatie, daarnaast bent u in staat om een effectieve professionele leergemeenschap te ontwerpen, te faciliteren en te implementeren.
 • kunt u zelf streefdoelen formuleren op basis van hun leerlingpopulatie en toetsgegevens.
 • kunt u op school- en op groepsniveau de leeropbrengsten analyseren gebruikmakend van het leerlingvolgsysteem.
 • kunt u de CET-opbrengsten analyseren.
 • kunt u de analysegegevens omzetten naar een conclusie en aanpak op schoolniveau.
 • kunt u een analyse maken van team- en individuele kwaliteiten en leerkrachtvaardigheden en streefdoelen formuleren voor verhogen van de leerkrachtvaardigheden.
 • weet u hoe u de vertaalslag kunt maken naar het vastleggen van ambities en resultaten in het schooljaarplan.
 • kunt u reflecteren op uw eigen rol en persoonlijke ontwikkelpunten in het kader van het sturing geven aan kennis- en kwaliteitsontwikkeling.

Thema Schoolleidersregister

De leergang Sturen op kwaliteit valt onder het professionaliseringsthema voor formeel leren Kennis- en kwaliteitsontwikkeling van het Schoolleidersregister PO. Met deze leergang dekt u dit thema volledig af.

Duur

De leergang heeft een duur van 72 SBU verdeeld over 20 uur zelfstudie / voorbereiden bijeenkomsten, 32 contacturen en 20 uur voor de uitwerking van diverse opdrachten.

Opbouw

De leergang ‘Sturen op kwaliteit’ is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen:

 • theorie (met zelfstudie vooraf)
 • praktijk (inclusief delen resultaten en ervaring met collega-directeuren)
 • afronding (reflectieopdracht)

Vrijstelling

Indien u één van de studiedagen al heeft gevolgd bij Expertis, kunt u vrijstelling aanvragen voor dit onderdeel van de leergang.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit 4 studiedagen. Ter voorbereiding op deze dagen krijgen de deelnemers praktijk- en reflectie-opdrachten die tijdens de bijeenkomsten worden besproken en verder uitgediept.

Dag 1
Op de eerste dag staat strategisch kwaliteitsmanagement centraal. Na een korte introductie zoomen we in op de stand van zaken ten aanzien van kwaliteitsontwikkeling van de deelnemers op hun scholen. Welke punten vragen om verbetering of verdere ontwikkeling? Welke prioriteit wordt toegekend aan welke ontwikkeling? Vervolgens verzamelt iedere deelnemer input voor het verbeteren van de kwaliteitszorg op de eigen school.
’s Middags gaan we aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling als schoolleider: waar wil ik op gaan ontwikkelen en introduceren we de professionele leergemeenschap (PLG).

Dag 2
De tweede dag staat onderzoeksmatig werken centraal. Tijdens de bijeenkomst worden onderwijsresultaten gekoppeld aan zicht op ontwikkeling, zicht op onderwijskwaliteit en zicht op de leerlingpopulatie. Er wordt zoveel voortgebouwd op de al aanwezige kennis. De focus ligt op de interpretatie van gegevens en de vertaling daarvan naar een plan van aanpak voor de eigen school, waarmee tijdens en na de eerste bijeenkomst al een begin is gemaakt.
In de loop van de dag wordt de koppeling gemaakt tussen het Plan van Aanpak en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Een verdere verdieping van de PLG.

Dag 3
De deelnemers hebben voorafgaand aan derde bijeenkomst data verzameld. Tijdens deze studiedag wordt hun kennis uitgebreid en kritisch verwerkt door eerst zelf verder te gaan met de analyse en deze daarna te bespreken met en verantwoorden aan collega-directeuren. Nadat uitgebreid gesproken is over het omgaan met data, werken de deelnemers het plan van aanpak verder uit zodat zij daarmee zowel binnen de eigen school als naar het bestuur hun prioriteiten kunnen verantwoorden.
Terwijl tijdens de vorige bijeenkomsten de theorie omtrent PLG’s centraal stond, staat deze middag in het teken van het ontwerpen van een PLG in de eigen organisatie.

Dag 4
De vierde dag is gericht op de synthese van de onderwerpen die zijn behandeld op de drie voorgaande studiedagen en staat verantwoording centraal. Na een terugblik van wat aan de orde is geweest tijdens de eerste drie studiedagen, komt de interne en externe verantwoording & communicatie aan de orde.
’s Middags presenteren de deelnemers hun praktijkopdrachten aan elkaar en wordt individueel met de deelnemers het learner report besproken.

Beoordeling

De beoordeling bestaat uit twee delen:

 1. Een beoordeling van een praktijkopdracht. De praktijkopdracht bevat de volgende elementen:
 • Een zelfevaluatie op basis van de kwaliteitsgebieden van de inspectie (Nieuwe Toezichtskader 2017).
 • Een consentverslag van de bespreking van de zelfevaluatie.
 • Een ontwerpplan PLG.
 • Een plan van aanpak o.b.v. de analyse van de data.
 • Een terugblik op het voorgaande proces inclusief conclusies en aanbevelingen over het proces van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de eigen organisatie in de toekomst.
 1. Een beoordeling van het learner report waarmee de deelnemer laat zien op welke wijze hij of zij heeft gewerkt aan persoonlijke ontwikkelpunten in relatie tot het leidinggeven aan kennis- en kwaliteitsontwikkeling.

Start & duur leergang

De leergang ‘Sturen op kwaliteit’ start op vrijdag 6 september 2019 op onze locatie in Amersfoort. De leergang kan ook bij voldoende deelname (minimaal 12 deelnemers) in compagnie op locatie worden verzorgd.
De leergang heeft een looptijd van 4 maanden.

Kosten

De kosten bedragen € 1.950,- per deelnemer. De leergang is vrijgesteld van BTW.

Docenten

De leergang wordt verzorgd door:
Harmen Veldhuis MSc, Expertis Onderwijsadviseurs
Drs. Ina Cijvat, Expertis Onderwijsadviseurs
Drs. Marjanne Bouma, Expertis Onderwijsadviseurs

Voor wie

Schoolleiders die vorm- en leidinggeven aan het primaire proces in het primair onderwijs.

Data & tijden

 1. donderdag 19 september 2019
 2. donderdag 3 oktober 2019
 3. vrijdag 1 november 2019
 4. vrijdag 6 december 2019

Telkens van 10.00 – 16.00 uur

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA  Amersfoort

Meer info

Voor meer informatie over onze leergangen kunt u contact opnemen met:
Marjanne Bouma, senior adviseur
E: marjanne.bouma@expertis.nl
M: 06-54 755 931

Lezen

Lees ook het artikel ‘Sturen op kwaliteit’ van Marjanne Bouma in Basisschool Management, mei 2019

Download

Download hier de flyer van de Leergang ‘Sturen op kwaliteit’

Inschrijven

U kunt zich aanmelden voor deze leergang via onderstaand inschrijfformulier.

 

Aanmelden evenement
Bezig met versturen