< Terug naar het overzicht

Leergang Lerend Netwerk groep 3

Leergang Lerend Netwerk groep 3

23 augustus 2017
e.a. data | 14.00 - 17.00 uur | Amersfoort


Goed technisch leesonderwijs in groep 3 is essentieel om alle kinderen een eerlijke kans te geven op een geletterde toekomst. Natuurlijk beginnen de voorbereidingen al in de kleutergroepen: aandacht voor fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis zijn van groot belang om elk kind een goede leesstart te geven. In groep 3 leren de leerlingen dan het wonder kennen dat ‘lezen’ heet: tekentjes op papier komen tot leven. Die tekentjes, vaak aan het begin van groep 3 nog ‘geheimtaal’, hebben een bepaalde klank. En die klanken vormen samen woorden. De woorden vormen samen zinnen en vertellen ons een verhaal. Een verhaal om van te genieten, een verhaal om iets van te leren of een verhaal met een opdracht.

Wanneer de leesontwikkeling volgens verwachting verloopt, kunnen we wel stellen dat er in groep 3 iets wonderlijks gebeurt: kinderen leren letters, kinderen leren hoe zij letters kunnen verbinden tot woorden (synthetiseren) en hoe een vlot leestempo kan worden opgebouwd om die woorden en zinnen te lezen.
Daarnaast is er ook al aandacht voor inhoud van de tekst: wat lees ik als kind eigenlijk? Natuurlijk wordt dit technische leesproces in volgende leerjaren voortgezet en uitgebouwd, maar er is geen schooljaar waarin zoveel specifieke didactische en vakinhoudelijke kennis ten aanzien van technisch lezen nodig is. Dit vraagt veel van de leerkracht. Om maar even wat zaken op te sommen:

 • Het goed in kaart kunnen brengen van de beginsituatie in groep 3.
 • Weten waar inhoudelijk de focus ligt aan het begin, in het midden en aan het eind van groep 3.
 • Groepsbreed een zeer sterk basisaanbod kunnen neerzetten voor álle leerlingen.
 • Preventief kunnen handelen om (het vergroten) van leesproblemen te voorkomen.
 • Weten hoe de herfst- en wintersignalering geïnterpreteerd moet worden.
 • De juiste interventies in kunnen zetten voor risicolezers, passend bij de periode in het schooljaar.

Dit zijn zomaar een aantal belangrijke vaardigheden, die kennis vereisen rondom technisch lezen- en spellen in groep 3. Dan is er nog niet eens gesproken over belangrijke leerkrachtvaardigheden die in álle groepen van belang zijn en zeer nauw samenhangen met effectief leesonderwijs zoals het stellen van hoge en realistische doelen, het lesgeven middels directe instructie, het activeren van álle leerlingen, het geven van procesgerichte feedback en het monitoren en vroegtijdig handelen in de groep. Leerkrachten die in groep 3 werken, hebben niet altijd de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en kennis te delen met andere groep 3 collega’s.

Bijeenkomst 1: De start van het leesonderwijs in groep 3

Woensdag 23 augustus 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur

Leerdoelen:

 • Je kunt vertellen hoe het leesonderwijs in groep 3 is opgebouwd.
 • Je weet hoe je preventief handelt en waarom dit van belang is.
 • Je hebt kennisgenomen van de lees‐ en spellingsdoelen zijn in groep 3, specifiek tot januari.
 • Je kunt beschrijven hoe je zorgt voor een gevarieerd en effectief aanbod tot januari.
 • Je kunt het belang van monitoren beschrijven en daar naar handelen.

Inhoud en opzet
Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van het leren lezen en spellen in groep 3. Een deskundige leerkracht is hierbij essentieel. Veel kinderen leren in Nederland lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (bijvoorbeeld met de 2e maanversie of de KIM versie) of met de methode ‘Lijn 3’. Met beide methodes kunnen kinderen goed leren lezen en spellen, zo laat onderzoek zien. Enkel de methode volgen is echter geen garantie voor goed leesonderwijs. Kinderen krijgen maar één kans in groep 3 om goed te leren lezen, het is onze taak om het onderwijs zo in te richten dat alle kinderen deze kans optimaal kunnen benutten. Wat zijn de doelen rondom technisch lezen‐ en spellen en hoe zorg je ervoor dat je leerlingen zich komend schooljaar ontwikkelen tot goede lezers en spellers? Hoe zorg je voor een gevarieerd en sterk aanbod? Hoe monitor je leerlingen goed en zorg je voor (preventief) handelen om uitvallers te voorkomen?
Na deze bijeenkomst heb je hier het antwoord op gekregen. Ook zal er ruimte zijn voor praktische tips en het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Bijeenkomst 2: Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering 

Donderdag 2 november 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur

Leerdoelen:

 • Je kunt het belang van de herfstsignalering aangeven.
 • Je bent in staat om de afgenomen herfstsignalering te analyseren en interpreteren.
 • Je kunt het handelen in de klas, specifiek voor risicolezers, vormgeven n.a.v. de herfstsignalering
 • Je kunt inspiratie halen uit het uitwisselen van ervaringen als leerkracht in groep 3.

Inhoud en opzet
Na de herfstvakantie wordt in groep 3 doorgaans de herfstsignalering afgenomen. Een toets van belangrijke waarde, omdat het informatie geeft over waar de leerling staat in het technisch leesproces t.o.v. wat je mag verwachten in deze periode van groep 3. Nog belangrijker dan de toets zelf is het handelen van de leerkracht naar aanleiding van deze toets. Hoe ga je het technisch leesonderwijs vormgeven tot en met januari? Hoe zorg je voor een rijk en uitdagend aanbod in de klas waarin voldoende aandacht is voor herhaling en automatisering? En wat vraagt dit van het klassenmanagement? Wat doen we met risicolezers en welke interventies kunnen we inzetten?
Deze aspecten komen tijdens deze bijeenkomst aan de orde. We leren van‐ en met elkaar en vormen samen een lerend netwerk. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en er zal een koppeling zijn tussen theorie en praktijk. Samen staan we sterk om onze leerlingen in groep 3 het beste te bieden.

Bijeenkomst 3: Het handelen na de wintersignalering 

Woensdag 7 februari 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur

Leerdoelen

 • Je kunt de doelen voor het technisch lezen en spellen van de tweede helft groep 3 benoemen.
 • Je kunt aangeven waar de focus komt te liggen binnen het leesonderwijs in groep 3 na januari.
 • Je bent in staat om de afgenomen wintersignalering (AVI + DMT) te analyseren en interpreteren.
 • Je kunt het handelen in de klas, specifiek voor risicolezers, vormgeven n.a.v. de wintersignalering.
 • Je kunt inspiratie halen uit het uitwisselen van ervaringen als leerkracht in groep 3.

Inhoud en opzet
De maand januari is vaak een drukke maand op school. Om te kijken hoe de leerlingen het doen na een half jaar onderwijs in groep 3, worden verschillende Cito toetsen afgenomen om zo de opbrengsten te kunnen vergelijken met de rest van Nederland. Wat betreft het technisch lezen en spellen in groep 3, hebben we het dan met name over de afname van de AVI M3 toets en de DMT kaart 1 + 2. Voor spelling wordt LVS spelling M3 afgenomen.
Waar ligt nu na januari de focus wat betreft technisch lezen en spellen? Wat zijn de doelen van januari t/m juli en welke interventies dragen ertoe bij dat deze doelen behaald kunnen worden door de leerlingen? Deze vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. We staan stil bij het belang van de afname van een wintersignalering, maar vooral ook bij het interpreteren en handelen na deze toetsen. Hoe kun je het onderwijs aan risicolezers optimaal vormgeven? Welke interventies zijn geschikt en wat vraagt dit van jou als leerkracht in de organisatie en het klassenmanagement? De koppeling tussen theorie en praktijk staat centraal. Er zal ruimte zijn om ervaringen uit te wisselen, zodat er werkelijk sprake is van een ‘lerend netwerk’. Samen kunnen we werken aan optimaal leesonderwijs in de tweede helft van groep 3.

Bijeenkomst 4: Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie 

Donderdag 24 mei 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur

Leerdoelen

 • Je kunt beschrijven hoe je de laatste periode groepsbreed kunt inzetten op technisch lezen.
 • Je kunt aangeven hoe je in deze laatste periode van het schooljaar met risicolezers kunt omgaan.
 • Je krijgt handvatten om lessen begrijpend lezen vorm te geven tot aan de zomervakantie.
 • Je hebt voorbeelden gezien hoe een les begrijpend lezen er in groep 3 uit kan zien.
 • Uitwisselen van ervaringen met elkaar, om zo weer enthousiast terug de praktijk in te gaan.

Inhoud en opzet
De laatste periode van groep 3 staat centraal bij deze bijeenkomst. Wanneer we terugblikken, beseffen we vaak dat leerlingen in groep 3 ongelooflijk veel hebben geleerd. Maar we zijn er nog niet: we hebben nog wat weken te gaan, waarin we onze leerlingen nog steeds kunnen laten profiteren van optimaal onderwijs. Juist ook in deze laatste weken kunnen leerlingen nog groei doormaken met betrekking tot technisch lezen, spellen én begrijpend lezen. We zoomen in op welke zaken er groepsbreed toe doen als het gaat om goed onderwijs in technisch lezen‐ en spellen aan het eind van groep 3. Welke activiteiten behoren een dagelijkse plek op het rooster te krijgen? Wat doe je als de methode binnenkort ‘uit’ is, maar je wel aandacht wilt blijven besteden aan het lezen en spellen? Bij deze vragen wordt stilgestaan. Ook staan we stil bij geschikte interventies in de laatste periode van groep 3 om risicolezers zo tot het eind van het schooljaar optimaal te kunnen laten profiteren van het geboden onderwijs.
Verder gaan we in op tekstbegrip. Waar aan het begin van groep 3 het onderwerp tekstbegrip middels begrijpend luisteren wordt getraind, zijn leerlingen aan het eind van groep 3 technisch gezien in staat om ook zélf een tekst te lezen. Als leerkracht kun je de focus dus laten verschuiven van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. Hoe kan een zinvolle les begrijpend lezen eruit zien?
Wat is de meerwaarde van het geven van deze lessen, naast het volgen van de methode? En hoe kan dat in het lesrooster een plek krijgen? Bij deze vragen rondom begrijpend lezen staan we stil. Je zult praktische voorbeelden te zien krijgen, zodat je mogelijk met jouw groep zo aan de slag kunt de laatste weken van dit schooljaar. Natuurlijk blikken we ook even kort vooruit: welke waardevolle informatie geef je mee tijdens de overdracht aan de leerkracht(en) van groep 4? Tijdens deze inspirerende bijeenkomst zal met regelmaat ruimte zijn voor uitwisseling en het opdoen van inspiratie van elkaar.

Doelgroep

 • Startende en ervaren groep 3 leerkrachten
 • Taal‐ en/of leescoördinatoren
 • Intern Begeleiders

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Utrechtseweg 31b
3811 NA  Amersfoort

Inschrijven & kosten

De kosten zijn € 750,- per persoon. U schrijft zich in voor de vier bijeenkomsten samen.
Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier.

Meer weten?

Wilt u voor uw school, voor meerdere scholen of uw stichting het Lerend Netwerk groep 3 afnemen? Dat kan natuurlijk ook. Samen met u kan worden gekeken naar welke bijeenkomsten wenselijk zijn. Uitbreidingen zijn mogelijk, evenals klassenbezoeken en feedbackgesprekken voor de leerkrachten.
Neem voor meer informatie contact op met
Marita Eskes
E: marita.eskes@expertis.nl
T: 06-546 555 77

Aanmelden evenement
Bezig met versturen