Archive for april, 2019

De Staat van het Onderwijs 2019

De Staat van het Onderwijs

Deze week verscheen het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’. Daaruit kwam naar voren dat aandacht voor goed leesonderwijs en preventie van laaggeletterdheid nog steeds nodig is.
We zullen komende week dagelijks een inspirerend artikel delen rondom dit thema.

 • Als eerste het artikel: Goed onderwijs in basisvaardigheden – Leren lezen is een mensenrecht
  Door: Marita Eskes – Uit: Zorg Primair, juni 2018
  Nederland staat niet meer in de internationale top als het gaat om de leesprestaties, zo heeft de Onderwijsinspectie begin april laten weten. Bovendien is er vrijwel geen land te noemen waar de leesmotivatie onder leerlingen lager is dan in Nederland. Dit is geen nieuwe constatering, maar wel zorgelijk!

 

 • Dag 2: Hoe kinderen aan het lezen te houden en leesvrees te voorkomen
  Door: Thijs M.J. Nielen & Adriana G. Bus – Uit: De Cascade
  Het begrijpen van langere teksten stelt hoge eisen aan de lezer. Pas na veel oefenen komen de vereiste cognitieve vaardigheden tot ontwikkeling (Mol & Bus, 2011). Helaas stoppen veel kinderen al vroeg met oefenen. De helft van de adolescenten geeft zelfs aan geen enkel boek te hebben gelezen in het jaar voorgaand aan de enquête (Haan & Huysmans, 2010; OECD, 2010).

 

 • Dag 3: Goed leren lezen
  Door: dr. Cor Aarnoutse en dr. Kees Vemooy – Uit: Zorgbreed 59 – Jaargang 15, nr. 3, maa-apr-mei 2018
  Leren lezen is dé centrale activiteit in de basisschool. Kinderen die niet vlot en vloeiend kunnen lezen, hebben moeite met het ontsluiten van wat er staat. Zwak technisch lezen betekent vaak ook dat het begrijpen van een tekst stagneert. Kinderen die veel tijd nodig hebben om woorden te herkennen, krijgen vroeg of laat problemen met begrijpend lezen, met het leggen van verbanden tussen woorden en zinnen (zie Aamoutse, 2017). De vroege geletterdheid is een voorspeller voor de toekomstige leesontwikkeling (zie Cunningham & Stanovich, 1997). Uit onderzoek blijkt dat de meeste leesproblemen op woord- en zinsniveau plaatsvinden {Foorman, Francis, Beeler, Winikates, & Fletcher, 1997; Kintsch, 2013). Lezen leert een kind niet op een natuurlijke wijze, zoals spreken en luisteren, door interacties met ouders en andere volwassenen. Zelfs niet in een rijke leesomgeving. Leren lezen vraagt om onderwijs en een deel van de kinderen heeft specialistische hulp nodig.

 

 • Dag 4: Technisch leren lezen en spellen
  Door: Marita Eskes – Uit: HJK januari 2018
  Om een goede begrijpende lezer te worden, is het noodzakelijk om technisch vlot te leren decoderen. In groep 3 van de basisschool wordt hier veel aandacht aan besteed. Vrijwel nergens is de ontwikkeling zo groot en zichtbaar als in groep 3: kinderen komen binnen als ‘grote’ kleuters, vol verwachting over wat er komen gaat. Aan het eind van het jaar lezen ze boeken, maken ze sommen en voelen ze zich vooral heel erg groot. Toch komt dat leren lezen in groep 3 niet zomaar op gang. Daar gaat al het één en ander aan vooraf in de onderbouw.

 

 • Dag 5: Met plezier herhaald lezen
  Door Marcel Schmeier – Uit: Basisschool Management 05 / 2012
  De auteur werkt met veel plezier met herhaald lezen en ziet dat zijn leerlingen hierdoor betere lezers worden. In dit artikel deelt hij zijn ervaringen én hoe hij er zelf voor zorgt dat zijn leerlingen het lezen leuk blijven vinden.

 

 • Dag 6: Hoe ziet de risicolezer zijn begeleider het liefst?
  Door: Marita Eskes – Uit: Tijdschrift voor Remedial Teaching 2016 | 01
  Leren lezen is een essentiële vaardigheid die nodig is om in de hedendaagse maatschappij te kunnen functioneren. Bij sommige leerlingen verloopt het leesproces minder soepel en zijn goede interventies
  noodzakelijk. Hierbij is een alerte, deskundige onderwijsprofessional van groot belang. Maar hoe denkt de risicolezer zelf over de rol van de onderwijsprofessional? Uit onderzoek van Marita Eskes (Master SEN) blijkt onder andere dat ze de leerkracht bij het leren lezen erg belangrijk vinden (90 procent). Op de vraag of de onderwijsspecialist voldoende overlegt met de risicoleerling over wat hij gaat leren bij het lezen, geeft 50 procent aan van niet. Aan de remedial teacher de uitdaging om eens een kritische blik te werpen op het leesonderwijs van de school waar zij voor werkt of waar zij leerlingen bij begeleidt.

 

 • Dag 7 (met een paar feestdagen-vertraging): Opbouw Taal/leeslijn telt voor succes
  Door: dr. Kees Vernooy – Van: Didactief Online 10/2005
  Goed leren lezen is een complex proces. Een kind moet leren begrijpen dat zijn taal uit klanken bestaat, hoe die klanken (fonemen) met letters te maken hebben en wat de plaats van letters in geschreven taal (alfabetisch principe) is. Het moet de letter-klankkoppeling nauwkeurig en vlot toepassen en weten hoe het zijn woordenschat kan ontwikkelen en waarom het zich leesstrategieën moet eigen maken om de tekst beter te begrijpen. Onderzoek laat zien dat fonemisch bewustzijn en voortgezet technisch lezen vooral voor potentiële risicolezers belangrijk zijn. Om effectief met verschillen om te gaan tijdens het leesonderwijs is een evenwichtig samengesteld curriculum nodig dat geen hiaten kent.