< Terug naar het overzicht

Jaarverslag 2015 Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep / Expertis

Duurzame schoolontwikkeling /

Jaarverslag 2015 Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep / Expertis

Ook voor elke zieke leerling passend onderwijs!

Ook in 2015 heeft de organisatie Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep / Expertis veel werk gemaakt van het aandacht vragen voor de problematiek van zieke leerlingen in het onderwijs bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

De organisatie streeft ernaar bij alle samenwerkingsverbanden een plaats te krijgen in het document m.b.t. de basisondersteuning. Dit is in het verslagjaar nog niet bij alle 44 samenwerkingsverbanden gerealiseerd. De grote verschillen tussen de wijze waarop samenwerkingsverbanden invulling geven aan Passend Onderwijs spelen hierbij een rol. In vele gevallen is de zorgstructuur zodanig vorm gegeven dat de actoren van en bij de school de contactpersonen zijn voor de consulent OZL in het adviestraject t.a.v. de zieke leerling. Het SWV als entiteit blijft dan op grotere afstand.

Opmerkelijk is ook dat nog maar betrekkelijk weinig OZL-trajecten eindigen (na een periode van 12 weken ondersteuning) in een zorgarrangement. Dit is eens te meer opmerkelijk aangezien een relatief grote groep zieke leerlingen tot de zwaartecategorie ‘intensief’ behoort en dat op basis daarvan verondersteld mag worden dat de benodigde extra zorg voor deze leerlingen ná 12 weken nog niet kan ophouden. Op enigerlei wijze is onderzoek noodzakelijk om dat duidelijk te maken.

Voor het eerst wordt er dit jaar (landelijk initiatief) verslag gedaan van de aard van de ziektebeelden van de leerlingen die door de organisatie werden ondersteund. Nu deze gegevens breed beschikbaar zijn, is het van belang deze data nader te onderwerpen aan een vergelijkende analyse en te bezien op regionale verschillen en overeenkomsten en wellicht mede het registratiesysteem verder door te ontwikkelen. Gegevens als deze vragen ook om een meerjarige vergelijking ten einde hieruit tendenties te kunnen afleiden en te vergelijken met andere overeenkomstige bronnen t.a.v. de ontwikkeling van ziektebeelden binnen de doelgroep.
Ook hier merken we overigens nog eens op dat de bovengenoemde werkzaamheden die ten dienste van deze leerlingen zijn verricht, geen volledige weergave vormen van de totale dienstverlening van de organisatie.

Door het bestuur en de leiding van de organisatie is in dit verslagjaar ook relatief veel tijd geïnvesteerd in de overname van de OZL werkzaamheden van Fontys Fydes. Alle aldaar werkzame medewerkers zijn door de organisatie overgenomen, zodat wij in staat waren per 1 januari 2016 voor de doelgroep vrijwel geruisloos de ondersteuning voort te zetten. Met deze overname is ook een splitsing van de werkorganisatie OZL in de regio Midden- en Oost-Brabant voorkomen. Bijkomend feit is dat de samenwerking van deze regio met de regio Midden- en Zuid-Limburg kan worden versterkt.
Met veel energie en toewijding is er ook in 2015 gewerkt aan het organiseren en uitvoeren van onderwijsarrangementen voor zieke leerlingen.

Het bestuur wil allen en in het bijzonder zijn medewerkers ook langs deze weg dankzeggen voor de niet-aflatende toewijding en professionele ondersteuning van deze kwetsbare en vaak nog onbegrepen groep leerlingen.

Download

Download hier het Jaarverslag 2015 Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen



Laat een reactie achter